prenses

prelüd

Fransızca prélude "gösteri veya tiyatro öncesi hazırlık müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince praeludium "oyun-öncesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ludere "oynamak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

prematüre

Fransızca prématuré "olgun-öncesi, süresinden önce olan tıbbi olay veya doğum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maturé "olgunlaşmış" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen maturatus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince maturare "olgunlaşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince maturus "1. erken, turfanda (ürün), 2. olgun, ergin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

premium

İngilizce premium "1. ödül, 2. faiz, fazladan ödeme, 3. (Amer. ticari dilde) birinci sınıf" sözcüğünden alıntıdır.

prens

Fransızca prince "1. hükümdar, 2. hükümdar oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince princeps "şef, önder, hükümdar" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince primus "ilk, ön" ve Latince capere, capt- "almak" sözcüklerinin bileşiğidir.

prensdögal

Fransızca prince de Galles "1. Galler Prensi, 2. Kraliçe Victoria'nın oğlu Galler Prensi'nin (7. Edward) moda ettiği balıksırtı desenli kumaş" sözcüğünden alıntıdır.

prenses
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Paris Sefaretnamesi, 1721]
kralın hısımları prençizalar cemˁolup mücevher ve müşaˁşaˁ libaslar ile oturmuşlar [ Takvim-i Vekayi - gazete, 1835 yılından önce]
prensesa

Köken

Fransızca princesse "hükümdar kızı veya prens eşi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen principessa sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için prens maddesine bakınız.


09.08.2020
prensip

Fransızca principe "ilke" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince principium "bir şeyin başı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince primus "önce" ve Latince capere "almak, tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

preparat

Almanca Präparat "önceden hazırlanmış şey, karılmış ilaç" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen praeparatum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeparare "önceden hazırlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince parare "hazırlamak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

prepozisyon

Fransızca préposition "«öne koyma», gramerde edat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen praepositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeponere "öne koymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

pres

Fransızca presse "1. basınç, baskı, basım, 2. baskı aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca presser "basmak, sıkmak, sıkıştırmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pres- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-4 "bastırmak, sıkmak" kökünden türetilmiştir.

presbiteryen

İngilizce presbyterian "«rahipçi», İngiliz kilisesinde piskopos hiyerarşisini reddeden mezhep" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca presbýter πρεσβύτερ z "daha yaşlı kişi, dede, elder, erken Hıristiyanlıkta ihtiyar heyeti mensubu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca présbys πρέσβυς z "yaşlı, önder" sözcüğünün kıyas halidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pres-gʷu- "önde-giden" biçiminden evrilmiştir.