postüla

poster

İngilizce poster "duvara asılan ilan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce post "(ad) direk, kazık, kapı sövesi, (fiil) dikmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince postis "direk" sözcüğünden alıntıdır.

postiş

Fransızca postiche "takma saç, peruka, sahte kürk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen apposticcio sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca apponere "takmak" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince ponere, posit- "katmak, koymak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

postmodern

Fransızca post-moderne veya İngilizce post-modern "«modern sonrası», 20. yüzyıl modernizmine tepki olarak doğan sanat ve düşünce akımlarına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1966 Nicholas Pevsner, Amer. sanat eleştirmeni.)

postmortem

Latince post mortem "ölümden sonra" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince post "sonra" ve Latince mors, mort- "ölüm" sözcüklerinin bileşiğidir.

postnişin

Farsça post نشين z "hayvan postu, (mec.) oturma yeri" ve Farsça nişīn ڀوست z "oturan" sözcüklerinin bileşiğidir.

postüla
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1943]
postulat [ Cumhuriyet - gazete, 1976]
Oysa, postüla öüzeyinde bile olmayan bir varsayımdır bu.

Köken

Fransızca postulat "iddia, varsayım, özellikle Öklid geometrisi gibi bir teoremler sisteminin temelini oluşturan varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince postulatum "dava konusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince postulare "iddia etmek, dava etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince poscere "sormak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pr̥-sḱé- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *preḱ- "sormak, dilemek" kökünden türetilmiştir.


30.09.2017
postür

Fransızca posture +()tura z "duruş" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen positura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, pos- "koymak, durdurmak" sözcüğünden türetilmiştir.

poşet

Fransızca pochette "cepçik, torbacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca poche "cep, torba" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen poque veya pocque sözcüğünden evrilmiştir.

poşi

Kürtçe (Kurmanci) pûşî veya Farsça pōşī پوشى z "örtü, özellikle baş örtüsü veya peçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça pōşīdan پوشيدن z "örtmek, örtünmek" fiilinden +ī ekiyle türetilmiştir.

pot1

Ermenice pot փոթ z "kat, büküm, buruşuk" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. 4.509)

pot2

İngilizce pot "1. metal eritme kabı, 2. her türlü çanak, tencere" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince potta veya pottus "metal eritme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen būta, būṭaḳ sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen pota sözcüğünden alıntıdır.