poli+

polat

Fa pūlād پولاد zçelik << OFa pōlāpat a.a.

polemik

Fr polémique söz kavgası, tartışma (ad), kavgalı (sıfat) EYun polemikós πολεμικός zsavaşçı, savaşkan EYun pólemos πόλεμος zsavaş +ik°

polen

YLat pollen bitkilerin döllenme aracı olan toz (İlk kullanım: 1751 Linnaeus, İsv. botanist.) Lat pollis, pollen- ince un, pudra << HAvr *pel-⁵ toz, un

polenta

İt polenta yulaf bulamacı << Lat polenta a.a. Lat pollen un

poli+

Fr/İng poly+ [bileşik adlarda] çok EYun polýs πολύς zçok << HAvr *pol-h₁-ú-s (*pol-ú-s) a.a. HAvr *pleh₁- (*plē-) çok olmak, dolu olmak

Not: Aynı HAvr kökten Lat plus, plur- "daha çok", Lat plenus, Ger *fulla > İng full (dolu), Ger *folkam "kalabalık" > İng folk "halk".

Benzer sözcükler: poliamid, poliamin, poliasit, polihedral, polijenik, polikarbon, polikistik, poliklonal, polikültür, polimetil, polimetrik, polimiyelit, polinükleer, polipropilen, poliritmik, polisakkarit, polisantrik, polisemi, polisiklik, polistiren, politonal, polivinil


26.09.2017
poliandri

Fr polyandrie çok kocalılık § EYun polýs πολύς zçok EYun anḗr, andr- ανήρ, ανδρ- zerkek, koca

poliçe

İt polizza başkasına devredilebilen ödeme emri << OLat apodixa/apodissa senet (Kaynak: DuCL sf. 1:315)EYun apódeiksis απόδειξις zalındı belgesi, makbuz, senet EYun apo+ deiknými, deig- δεικνύμι, δειγ- zgöstermek +sis

polietilen

İng polyethylene etilen polimeri, bir tür plastik

polifoni

Fr polyphonie çok seslilik

poligam

Fr polygame çok eşli EYun polygamós πολυγαμός za.a.

poliglot

Fr polyglotte çok dil bilen § EYun polýs πολύς zçok EYun glótta/glóssa γλόττα/γλόσσα zdil