poşet

postmodern

Fr post-moderne İng post-modern «modern sonrası», 20. yüzyıl modernizmine tepki olarak doğan sanat ve düşünce akımlarına verilen ad (İlk kullanım: 1966 Nicholas Pevsner, Amer. sanat eleştirmeni.)

postmortem

Lat post mortem ölümden sonra § Lat post sonra Lat mors, mort- ölüm

postnişin

§ Fa post نشين zhayvan postu, (mec.) oturma yeri Fa nişīn ڀوست zoturan

postüla

Fr postulat iddia, varsayım, özellikle Öklid geometrisi gibi bir teoremler sisteminin temelini oluşturan varsayım Lat postulatum [pp. n.] dava konusu Lat postulare iddia etmek, dava etmek +()t° Lat poscere sormak << HAvr *pr̥-sḱé- HAvr *preḱ- sormak, dilemek

postür

Fr posture +()tura zduruş Lat positura a.a. Lat ponere, pos- koymak, durdurmak

poşet

"katlanan kibrit paketi" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
poşet denilen ve eski kavlara benzeyen kutusuz cep kibritleri fabrikası kurulacaktır "... süzme çay paketi" [ Milliyet - gazete, 1982]
süzme poşet çayı "... plastik taşıma torbası" [ Milliyet - gazete, 1985]
bir poşet içinde götürdükleri kalın sorgulama dosyaları

Fr pochette [küç.] cepçik, torbacık Fr poche cep, torba +et° << EFr poque/pocque a.a.

 paket

Not: İng pocket "cep" Eski Norman Fransızcasından alınmıştır. • Türkçede daha önce "cep şeklinde küçük ambalaj" anlamındayken 1985-86'dan itibaren "plastik torba" anlamı ağır basmıştır.

Benzer sözcükler: poşetlemek, poşetlik


18.08.2017
poşi

Kürd pûşî Fa pōşī پوشى zörtü, özellikle baş örtüsü veya peçe Fa/OFa pōşīdan پوشيدن zörtmek, örtünmek

pot1

≈ Erm pot փոթ zkat, büküm, buruşuk (Kaynak: Acar sf. 4.509)

pot2

İng pot 1. metal eritme kabı, 2. her türlü çanak, tencere OLat potta/pottus metal eritme kabı Ar būta, būṭaḳ a.a. Fa pota a.a.

pota

Fa pūta/pote پوته zküçük kazan, ok hedefi, metal eritme kabı << OFa pōtak a.a.

potansiyel

Fr potentiel gizil, olası Lat potentia güç, kuvvet, etki +al° Lat posse, pot- muktedir olmak, yapabilmek +entia << HAvr *póti-s güçlü, muktedir