petal

peşmerge

Kürd pêşmerge öncü fedai, 1961'den sonra Barzani savaşçılarına verilen ad § Kürd pêş ön, önde, önce, öncü Kürd merge fedai, bir dava için ölüme giden (<? Fa marg مرگ zölüm )

peşrev

Fa pīşrav پيشرو zönde giden, öncü § Fa pīş/pēş پيش zön Fa rav رو zgiden, yürüyen

peştamal

~? Fa puştmāl پشت مال zarka silecek § Fa puşt پشت zarka, göt Fa māl مال zsilen

pet1

İng PET [abb.] İng polyethylene terephthalate bir tür şeffaf plastik

pet2

İng pet 1. sevgili, şımartılan yaratık, 2. evde beslenen hayvan Kelt

petal

"2. çiçek yaprağına benzer giysi detayı" [ Cumhuriyet - gazete, 1964]
Çiçek yapraklarını andıran orijinal yakalar (...) Bu petal yakaları düz veya benekli pike yahut organdiden yapabilirsiniz.

Fr pétale çiçeğin yaprağa benzer bölümü EYun pétalon πέταλον zyaprak, varak EYun pétomai πέτομαι zuçmak


22.12.2014
petek

≈ Erm petag փեթակ zbir tür sepet, arı kovanı OFa *petāk sepet ≈ Sans peṭaka पेटक zküçük sepet

petka

~? Maked petka петка zbeş, beşli << ESlav pęt beş << HAvr *penkʷe a.a.

petrol

Fr pétrole a.a. OLat petroleum taş yağı § Lat petra taş (EYun pétra πέτρα za.a. ) EYun élaion ελαίον zyağ

petroloji

İng petrology Fr pétrologie kaya bilimi EYun pétra πέτρα ztaş, kaya

petunya

YLat petunia tütün ailesinden bir tür güzel kokulu çiçek (İlk kullanım: 1774 Antoine-Laurent de Jussieu, Fr. botanist (1748-1836).) Fr pétun tütün [esk.] Port petum/petun a.a. Tupi petŋ a.a.