pedofil

peder

Farsça padar veya pidar پدر/پدر z "baba" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pitar sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ph₂tḗr (*patḗr) biçiminden evrilmiştir.

pederşahi

Farsça pidar پدر z "baba" ve Farsça şāhī شاهى z "şahlık, hükümdarlık" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça şāh sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.)

pedi+

Fransızca pédi+ veya İngilizce pedi+ "[bileşik adlarda] ayak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pēs, ped- "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pṓds biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ped- kökünden türetilmiştir.

pedikür

Fransızca pédicure "ayak bakımı" sözcüğünden alıntıdır.

pediyatri

Fransızca pédiatrie "a.a" sözcüğünden alıntıdır.

pedofil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1984]
Filipinler 'pedofil' adı verilen bu sapıkların merkezi olmak ... istemiyor.

Köken

Fransızca pédophile veya İngilizce paedophile "çocuklara cinsel ilgi duyan kimse, sübyancı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için ped(o)+, fil(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

pedofili


18.08.2017
peh peh

Türkiye Türkçesi bak bak! "beğenme ünlemi" ünleminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pehlivan

Farsça pahlavān پهلوان z "bahadır, yiğit, savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pahlavīk "MÖ 3. yy'da İran'ı istila eden ve 450 yıl egemen olan Doğu İran kavmine mensup kişi, Part" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen pahlawānī sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen parθava- sözcüğü ile eş kökenlidir.

pejmürde

Farsça pijmurde پژمرده z "solmuş, buruşuk, hırpalanmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pijmurdan پژمردن z "solmak, eskimek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Farsça pij پژ z "buruşuk, eski" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pejoratif

Fransızca péjoratif veya İngilizce pejorative "kötüleyici, aşağılayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince peiorare "kötülemek, aşağılamak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince peior "daha kötü, beter" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *ped-ios sözcüğünden evrilmiştir.

pek

Eski Türkçe bek "sert, sağlam, katı, korunaklı" sözcüğünden evrilmiştir.