patlangıç

patika

Bul pǎteka пътека z [küç.] küçük yol, patika (Kaynak: Eren 326)Bul pǎt път zyol << ESlav *pent- ayak basmak, yürümek << HAvr *pent- a.a.

patinaj

Fr patinage kayma Fr patiner (buzda, karda) kaymak +age

patiseri

Fr pâtisserie pastacı dükkânı EFr pastaier hamur işi yapan

patiska

Fr batiste bir tür keten kumaş öz Bâtiste de Cambrai Felemenkli kumaş imalatçısı (13. yy)

patla|mak

onom pat +lA-

patlangıç

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
patlangıç: Tüfek resminde kamış oyuncak. Ağız patlangıcı: gıcırlı sakız. TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
patlangıç: Yere vurup patlatılan barutlu maytap TTü: [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
patlangıç: : Parmakla patlatılan meyveleri olan bir bitki [sambucus nigra]

TTü patla- +(g)Uç

 patla-

Benzer sözcükler: patlangaç


03.10.2017
patlıcan

Ar bādincān بادنجان zpatlıcan Fa bādingān بادنگان za.a. Sans *vaṭingana

patoloji

Fr pathologie hastalıkları inceleyen tıp dalı EYun páthos πάθος zhis, duygu, özellikle acı duygusu

patriarkal

Fr patriarcal ataerkil Fr patriarque ata EYun patriárχēs πατριάρχης zaile veya aşiretin reisi, ata § EYun patḗr πατήρ zbaba, peder (<< HAvr *ph₂tḗr (*patḗr) a.a. ) EYun árχō άρχω zbaş olmak, yönetmek

patrik

Ar bāṭrīk بطريق zBizans soylusu, kumandan OYun patríkios πατρίκιος zBizans'ta soylu sınıfa mensup kişi Lat patricius 1. atadan Romalı olan kimse, 2. soylu, aristokrat Lat pater baba, ata

patrimonyal

Fr/İng patrimonial babadan kalma, babadan miras kalan Lat patrimonialis Lat patrimonium baba mülkü Lat pater baba