paramiliter

paralaks

Fransızca parallaxe "astronomide bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parállaksis παράλλαξις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca parallássō παραλλάσσω z "karşılıklı değişmek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca allássō αλλάσσω z "değişmek" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca állos άλλος z "başka" sözcüğünden türetilmiştir.

paralel

Fransızca parallèle sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parállelos παράλλελος z "birbirinin yanısıra giden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca allélon αλλέλον z "birbiri, yekdiğer" sözcüğünden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂el- (*al-) "öte, başka" biçiminden evrilmiştir.

paraliz

Fransızca paralyse, paralyt- "felç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen parálysis παράλυσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paralúō παραλύω z "«bir yanı çözülmek», tek yanlı inme" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lúō λύω z "çözmek" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir.

paramedik

İngilizce paramedic "yardımcı tıp elemanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce paramedical "1. klasik tıbbın dışında olan, 2. tıp personeline yardımcı olan" sözcüğünün kısaltmasıdır.

parametre

Fransızca paramètre "bir başka değere bağımlı olarak değişen ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca paramétreō παραμέτρεω z "bir şeyi bir şeyle ölçmek, kıyaslamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca métreō μέτρεω z "ölçmek" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir.

paramiliter
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1940]
Köstence sokaklarında burada Paramiliter denilen gençlik teşkilatı başlarında zabitleri ve omuzlarında (...)

Köken

Fransızca paramilitaire "«yan-asker», ordu dışı askeri güç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca militaire "asker" sözcüğünden para+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için militer maddesine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca ilk kez 1934, İngilizce 1935'te kaydedilmiştir.


13.03.2018
paramparça

Farsça pāra پاره z ve Farsça pārça پارچه z sözcüklerinin bileşiğidir.

parankima

Fransızca parenchyme "ak ve karaciğer, böbrek, dalak gibi organların dolgu dokusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen parénχyma παρένχυμα z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Erasistratos, Yun. hekim (MÖ y. 330-250).) Bu sözcük Eski Yunanca parenχéō παρενχέω z "içini (bir sıvı ile) doldurmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca aynı anlama gelen enχéō ενχέω z fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca χéō χέω z "bir sıvı dökmek, akıtmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir.

paranormal

İngilizce paranormal "bilinen doğa yasalarına uymayan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca ve İngilizce normal "kurala uygun" sözcüğünden para+1 önekiyle türetilmiştir.

paranoya

Yeni Latince paranoia "aklını yitirme, irrasyonel korku" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca noía νοία z "anlama, idrak etme" sözcüğünden para+1 önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca nóos νόος z "akıl, izan, idrak" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

parantez

Fransızca parenthèse, parenthet- "1. gramerde yan cümle, 2. tipografide ayraç işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parénthesis παρένθεσις z "yana koyma, kenara koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca énthesis ένθεσις z "koyma, yerleştirme" sözcüğünden para+1 önekiyle türetilmiştir. Eski Yunanca thésis θέσις z "koyma" sözcüklerinin bileşiğidir.