paleografi

palavra

Lad palavra söz, laf << İsp palabra a.a. << Lat parabola simge, mesel, vecize, anlamlı söz

palaz1

Yun pólos πώλος zhayvan yavrusu, özellikle at yavrusu veya kuş yavrusu, piliç << EYun pôlos πῶλος za.a.

palaz2

Fa palās پلاس zyıpranmış kumaş, paçavra, derviş kılığı

paldır küldür

≈ onom patır kütür

pale(o)+

Fr paléo+ İng palaeo+ [bileşik adlarda] eski EYun palaiós παλαιός zeski << HAvr *kʷl̥-ai- HAvr *kʷel-² eski, uzak

paleografi

[ Ahmed Hamdi, Lugat-i Ecnebiye, 1909]
paleoğrafi: asar-ı atika yazılarının halli ve kıraati ilmi.

Fr paléographie eski yazıtlar bilimi (İlk kullanım: 1708 Bernard de Montfaucon, Fr. filolog)

Benzer sözcükler: paleograf, paleografik, paleografya


06.08.2020
paleolitik

Fr paléolithique İng paleolithic eski taş devri (İlk kullanım: John Lubbock, İng. arkeolog (1834-1913).)

paleontoloji

Fr paléontologie eski canlılar bilimi

paleozoik

Fr paléozoïque İng paleozoic eski hayvanlar çağı (İlk kullanım: 1838 Adam Sedgwick, İng. biyolog (1785-1873).)

palet

Fr palette [küç.] «kürekçik», yüzgeç, ressamların boya küreği Fr pale kürek +et° << Lat pala a.a.

palikarya

Yun palikária παλικάρια z [çoğ.] delikanlılar Yun palikári(on) παλικάρι z [küç.] delikanlı, genç erkek çocuk EYun pallḗks, pallēk- παλλήξ, παλληκ- za.a. +arion