palaz2

palas

Fr palace saray, görkemli konut << Lat palatium saray Lat Mons Palatinus Roma kentinde Augustus'un sarayının bulunduğu tepenin adı +ium <? Etr Pales çobanları ve davarı koruyan tanrıçanın adı

palas pandıras

Lad palos y panderos «davul ve tef», gürültülü eğlence § İsp palo sopa, çubuk, özellikle davul sopası İsp pandero çalpara, zilli tef (EYun pandoúra πανδούρα züç telli tambur, çeng )

palaska

Mac palack şişe, matara EYAlm flasca a.a. ?

palavra

Lad palavra söz, laf << İsp palabra a.a. << Lat parabola simge, mesel, vecize, anlamlı söz

palaz1

Yun pólos πώλος zhayvan yavrusu, özellikle at yavrusu veya kuş yavrusu, piliç << EYun pôlos πῶλος za.a.

palaz2

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
pelās [derviş kıyafeti] geymiş-idi, keçeden börk başına urmış-ıdı ve tesbih boynunda asmış-ıdı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pelās: eskirek çul, şal, keşişler kaftanı. [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
palaz: ... 2 - keçeden, kıldan yaygı, eski kilim parçası

Fa palās پلاس zyıpranmış kumaş, paçavra, derviş kılığı

Not: Karş. Yun palaiós "eski".


07.09.2017
paldır küldür

≈ onom patır kütür

pale(o)+

Fr paléo+ İng palaeo+ [bileşik adlarda] eski EYun palaiós παλαιός zeski << HAvr *kʷl̥-ai- HAvr *kʷel-² eski, uzak

paleografi

Fr paléographie eski yazıtlar bilimi (İlk kullanım: 1708 Bernard de Montfaucon, Fr. filolog)

paleolitik

Fr paléolithique İng paleolithic eski taş devri (İlk kullanım: John Lubbock, İng. arkeolog (1834-1913).)

paleontoloji

Fr paléontologie eski canlılar bilimi