palavra

palan

Fa pālān پالان zçul semer

palanka

Mac palánkvār ağaç tomruklarından yapılmış savunma çiti, palisad << OLat palanca kütük, tomruk EYun phálanks, phalang- φάλανξ, φαλαγγ- zkütük, kalın sopa

palas

Fr palace saray, görkemli konut << Lat palatium saray Lat Mons Palatinus Roma kentinde Augustus'un sarayının bulunduğu tepenin adı +ium <? Etr Pales çobanları ve davarı koruyan tanrıçanın adı

palas pandıras

Lad palos y panderos «davul ve tef», gürültülü eğlence § İsp palo sopa, çubuk, özellikle davul sopası İsp pandero çalpara, zilli tef (EYun pandoúra πανδούρα züç telli tambur, çeng )

palaska

Mac palack şişe, matara EYAlm flasca a.a. ?

palavra

[ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
'Palavra' kelimesi matbuata ilk defa bundan altı yedi sene evvel [1925-26] 'palavra edebiyatı' şeklinde girmiş ve ondan sonra 'palavra edebiyatı', 'palavracı muharrir' tabirleri herkesin ağzında klişe haline gelmiştir. (...) Asıl manası "tuluat kumpanyalarında figüran oynayan oyuncuların yaptığı gürültülü roller" demektir.

Lad palavra söz, laf << İsp palabra a.a. << Lat parabola simge, mesel, vecize, anlamlı söz

 parola

Benzer sözcükler: palavracı


03.07.2015
palaz1

Yun pólos πώλος zhayvan yavrusu, özellikle at yavrusu veya kuş yavrusu, piliç << EYun pôlos πῶλος za.a.

palaz2

Fa palās پلاس zyıpranmış kumaş, paçavra, derviş kılığı

paldır küldür

≈ onom patır kütür

pale(o)+

Fr paléo+ İng palaeo+ [bileşik adlarda] eski EYun palaiós παλαιός zeski << HAvr *kʷl̥-ai- HAvr *kʷel-² eski, uzak

paleografi

Fr paléographie eski yazıtlar bilimi (İlk kullanım: 1708 Bernard de Montfaucon, Fr. filolog)