paket

pagan

İng pagan Hıristiyanlık dışı bir dine mensup olan, çok tanrıcı Lat paganus 1. köylü, 2. Hıristiyan olmayan, kâfir Lat pāgus tarımsal yerleşim, köy, taşra +an°

pagoda

Fr pagode Budist tapınağı Port pagode a.a. Tamil pagavadi a.a. Sans bhágavatī भगवती zkutsal, tanrısal, aziz, (özellikle Budistlerde) Buddha'ya ait olan Sans bhága 1. baht, bereket, 2. güneş, 3. (baht ve bereket bahşeden) tanrı << HAvr *bʰh₂g-ó-s (*bʰag-ó-s) ihsan etmek, bahşetmek

pah

?

paha

Fa bahā بها zbedel, fiyat << OFa vahāg a.a. HAvr *wes-¹ satmak, satın almak

pak

Fa pāk پاك zsaf, temiz << OFa pavak (≈ Sans pāvaka पावक za.a. ) HAvr *pewH- (*pew-) temizlemek, arıtmak (Kaynak: Pokorny sf. 827)

paket

[ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1873]
ikiyüz ellilik duhandan mamul bir sigara paketinin şeridi altında paket taşı "... kesme taş" [ Mustafa Sait Bey, Avrupa Seyahatnamesi (1898), 1898]
Caddeler tahta kaldırım mefruşdur. Maahaza taş 'paket' kaldırımlar da var idi.

Fr paquet [küç.] deste, dağarcık EFr pacque torba, dağar

Not: Güncel Fransızcada telaffuz edilmeyen final /t/ sesinin korunması, sözcüğün 19. yy ortalarından önce Türkçeleştiğini düşündürür. • 13. yy'dan itibaren Fransızca, Hollandaca, İngilizce ve komşu dillerde beliren pak- ve pok- "torba" biçimlerinin nihai kökeni belirsizdir.

Benzer sözcükler: paket program, paket taşı, paket tur, paketlemek

Bu maddeye gönderenler: poşet, selpak


14.11.2019
pakize

Fa pākīze پاكيزه zarınmış, temiz

pakt

Fr pacte ant, antlaşma, sözleşme Lat pāctum a.a. Lat pangere, pāct- 1. sabitlemek, (bitki, direk) dikmek, 2. sınır belirlemek, 3. kesinleştirmek, tespit etmek, 4. ant-laşmak << HAvr *peh₂ḱ- (*pāḱ-) sabit olmak, durmak, yerleşmek, sınır belirlemek

pala

İt pala 1. kürek, 2. kürek şeklinde enli kılıç << Lat pala bahçe veya kayık küreği

palamar

Yun palamárion παλαμάριον z [küç.] gemi bağlama halatı <? EYun palámē παλάμη zavuç, pençe +arion

palamut1

Yun balanídion βαλανίδιον z [küç.] meşe palamudu EYun bálanos βάλανος za.a. +ion << HAvr *gʷĺ̥h₂-no-s (*gʷlá-no-s)