otriş

otorite

Fr autorité 1. emir verme yetkisi, 2. amir, önder << Lat auctoritas ağalık, şeflik Lat auctōr 1. (bitki veya hayvan) yetiştiren, besleyen, 2. aşiret reisi, ağa, şef, 3. eser sahibi +itas Lat augere büyümek, yetişmek +(t)or << HAvr *h₂ewg- (*awg-) a.a.

otorize

Fr authoriser a.a. İng authorise yetkilendirmek OLat auctorizare [den.] a.a. Lat auctor yetkili kişi +izō

otostop

Fr auto-stop

otoyol
otör

Fr auteur müellif, eser sahibi Lat auctōr 1. hayvan sahibi, reis, şef, 2. eser sahibi

otriş

"... devekuşu tüyü" [ Ekşi Sözlük, 2002]
otriş: sahne sanatçılarının boyunlarına omuzlarına attıkları tüylerden oluşmuş atkı benzeri şey ya da kostümdeki bilumum tüylerdir.

Fr autruche devekuşu << Lat struthis a.a. EYun strouthós στρουθός za.a. ≈ Fa şutur murġ شتر مرغ za.a. Fa/OFa ştur/uştur deve

Not: Aynı Latince-Yunanca kaynaktan İng ostrich, Alm Strauss "devekuşu". Nihai kökeni Eski Farsça veya bir Orta Doğu dili olmalıdır.


08.09.2017
otur|mak

<< ETü olur-/oltur- oturmak

oturak

TTü otur- +(g)Ak

otuz

<< ETü otuz/ottuz 30

out

İng out dışarı, dışarıda kalmış, (argo) modası geçmiş

outdoor

İng outdoor kapı dışı, açık hava § İng out dış, dışarı İng door kapı << Ger *duram a.a. << HAvr *dʰwṓr kapı(lar) HAvr *dʰwer- kapı