ordu

ordinaryüs

YLat professor ordinarius (Alman üniversitelerinde) nizami profesör Lat ordinarius nizami, usule uygun Lat ordo, ordin- düzen, nizam, tertip, rütbe +ari°

ordinasyon

Fr/İng ordination 1. düzenleme, düzene sokma veya girme, 2. rahiplik mesleğine kabul edilme Lat ordinatio a.a. Lat ordinare [den.] düzenlemek +(t)ion Lat ordo düzen, nizam

ordino

İt ordine 1. düzen, nizam, 2. emir, ödeme emri << Lat ordo, ordin- a.a.

ordonat

TTü ordu donatım

ordövr

Fr hors d'oeuvre ana yemek harici yenenler § Fr hors dış, dışarı Fr oeuvre iş, eser (<< Lat opus, oper- a.a. )

ordu

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
oġuz yaġı orduġ basdı [düşman Oğuz hisarını bastı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ordu [[bir hayvanın yer altındaki yuvası; sıçan kovuğu, gelincik deliği gibi.]] (...) ordu [[Bir hakanın kasabası/kalesi. Nitekim Kaşġar şehrine 'ordu kend' yani hakanın konutu ve başkenti denir.]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
curia [karargâh] - Fa: ordu - Tr: orda Çağ: [Sang <1500]
ordu: χaymegāh-i salāṭīn [sultanın çadırkenti] (...) orda: ḥaram [harem, yani sultanların ve beylerin kadınlarının barındığı yer]

<< ETü ordū/ordo karargah, saray ≈ Moğ ordu a.a.

Not: Esasen "konak, karargâh" anlamında iken 13. yy'dan sonra Ar ˁaskar ve Fa gund karşılığı olarak kullanılmıştır. Etimolojisine ilişkin denemeler semeresizdir.

Benzer sözcükler: ordubozan, orduevi, ordugâh

Bu maddeye gönderenler: kolordu, ordonat, orgeneral, orun


05.03.2020
orevuar

Fr au revoir «yeniden görüşmek üzere», veda sözü Fr à+ revoir yeniden görmek Fr re+ voir görmek << Lat videre, vis- a.a.

orfoz

Yun orfós/rofós ὀρφός zbir balık türü, serranus gigas << EYun orphṓs ὀρφώς za.a. (Kaynak: LS sf. 1258)

org

Fr orgue basınçlı havayla çalışan bir müzik düzeneği << Lat organum a.a. EYun órganon όργανον z1. alet, araç, her çeşit çalgı, 2. duyu organı EYun érgon έργον ziş, çalışma

organ

Fr organe alet, araç, (mec.) vücutta uzuv Lat organum a.a. EYun órganon όργανον za.a.

organik

Fr organique organa veya organizmaya ilişkin EYun organikós οργανικός zaraçsal, organsal EYun órganon όργανον zaraç, alet, organ +ik°