ordonat

orantı

Türkiye Türkçesi oran sözcüğünden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

oratoryo

İtalyanca oratorio "1. dua yeri, şapel, 2. dini içerikli koral yapıt" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince oratorium "dua yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince orare "konuşmak, dil dökmek, dua etmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince os, or- "ağız" sözcüğünden türetilmiştir.

ordinaryüs

Yeni Latince professor ordinarius "(Alman üniversitelerinde) nizami profesör" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince ordinarius "nizami, usule uygun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordo, ordin- "düzen, nizam, tertip, rütbe" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

ordinasyon

Fransızca ve İngilizce ordination "1. düzenleme, düzene sokma veya girme, 2. rahiplik mesleğine kabul edilme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen ordinatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordinare "düzenlemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ordo "düzen, nizam" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

ordino

İtalyanca ordine "1. düzen, nizam, 2. emir, ödeme emri" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen ordo, ordin- sözcüğünden evrilmiştir.

ordonat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "askeriyede bir sınıf" [ Cumhuriyet - gazete, 1949]
Albaylığa yükselen ordonat yarbayları

Köken

Türkiye Türkçesi ordu donatım deyiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ordu, don1 maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca ordonnance "orduda levazım şubesi" karşılığı olarak üretilmiş Türkçe tabirdir.


26.06.2015
ordövr

Fransızca hors d'oeuvre "ana yemek harici yenenler" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca hors "dış, dışarı" ve Fransızca oeuvre "iş, eser" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen opus, oper- sözcüğünden evrilmiştir. )

ordu

Eski Türkçe ordū veya ordo "karargah, saray" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen ordu sözcüğü ile eş kökenlidir.

orevuar

Fransızca au revoir "«yeniden görüşmek üzere», veda sözü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca revoir "yeniden görmek" fiilinden à+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca voir "görmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen videre, vis- fiilinden evrilmiştir.

orfoz

Yeni Yunanca orfós veya rofós ὀρφός z "bir balık türü, serranus gigas" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen orphṓs ὀρφώς z sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1258)

org

Fransızca orgue "basınçlı havayla çalışan bir müzik düzeneği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen organum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca órganon όργανον z "1. alet, araç, her çeşit çalgı, 2. duyu organı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüğünden türetilmiştir.