optimize

opozisyon

Fransızca opposition "zıtlık, muhalefet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen oppositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince opponere "karşı gelmek, karşı koymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.

opsiyon

Fransızca option "tercih, seçim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince optio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince optare "tercih etmek, seçmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince optus "seçim, tercih" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *op- biçiminden evrilmiştir.

opt(o)+

Fransızca ve İngilizce opto+ "[bileşiklerde] göz" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ōps, opt- ώψ z "göz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰoráō, op- οράω z "görmek" fiili ile eş kökenlidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ- (*okʷ-) kökünden türetilmiştir.

optik

Fransızca optique "göze veya görmeye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen optikós οπτικός z sözcüğünden alıntıdır.

optimist

Fransızca optimiste "iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1737 Mémoires de Trévoux, Fr. dergi) Fransızca sözcük Latince optimus, optimum "en iyi" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

optimize
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1969]
optimize etmek [ Milliyet - gazete, 1971]
optimizasyon

Köken

Fransızca optimiser "en iyi duruma getirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince optimus "en iyi" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için optimum maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

optimizasyon


30.09.2017
optimum

Fransızca optimum "en iyi, ehven, evla" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen optimus sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *opere, opt- "seçmek, tercih etmek" fiilinden +im° ekiyle türetilmiştir.

opus

Yeni Latince opus "klasik müzikte eser" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince opus, oper- "iş, eser" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ép-o-s (*óp-o-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ep- (*op-) "emek vermek, mahsul elde etmek" kökünden türetilmiştir.

or(o)+

Fransızca ve İngilizce oro+ "[bileşiklerde] dağ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca óros όρος z "dağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca órnymi "yükselmek, kalkmak" fiilinden türetilmiştir.

ora

Türkiye Türkçesi ol "işaret sıfatı ve zamiri" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +rA ekiyle türetilmiştir.

orak

Eski Türkçe orġak "ot biçme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe or- "biçmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.