oldukça

olağan

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

olağanüstü
olanak

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

olası

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +AsI ekiyle türetilmiştir.

olay

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

oldukça
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
oldukça: Hayli, epeyi, zararsız hal ve miktarda.

Daha fazla bilgi için ol- maddesine bakınız.


31.10.2014
ole(o)+

Fransızca oléo+ veya İngilizce oleo+ "[bileşik adlarda] yağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince oleum "zeytinyağı, sıvı yağ" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen élaion ελαίον z sözcüğünden alıntıdır.

oley

İspanyolca olé "heyecan ve teşvik ünlemi" ünleminden alıntıdır. İspanyolca ünlem Arapça aynı anlama gelen allāh sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

olgu

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

olgun

Eski Türkçe olġun "olmuş, yetişkin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ol- fiilinden Eski Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

olig(o)+

Fransızca ve İngilizce oligo+ "[bileşik adlarda] az, azınlık" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca olígos ολίγος z "az" sözcüğünden alıntıdır.