okutman

oktan

Fransızca ve İngilizce octane "sekiz hidrojen atomu olan bir organik bileşik" sözcüğünden alıntıdır.

oktav

Fransızca octave "sekizli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince octavus "sekizinci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince octo "sekiz" sözcüğünden türetilmiştir.

oku|mak

Eski Türkçe okı- "çağırmak, seslenmek, (yazı) seslendirmek" fiilinden evrilmiştir.

okul

Türkiye Türkçesi oku- fiilinden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

okunaklı

Türkiye Türkçesi okun- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

okutman
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
okutman: Üniversitelere dışarıdan profesörlük göreviyle alınan bilgili kimse.

Köken

Türkiye Türkçesi okut- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için oku- maddesine bakınız.


13.12.2015
oküler

Fransızca oculaire "1. göze ait, göze ilişkin, 2. mikroskopun göze yakın olan camı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince oculus "göz" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ-elo-s (*okʷ-elo-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ- (*okʷ-) "görmek" kökünden türetilmiştir.

okült

Fransızca occulte "büyüye ve doğaüstü güçlere ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince occultus "gizli, örtülü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince occulere "gizlemek, örtmek, kapatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince aynı anlama gelen cēlare fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱél- biçiminden evrilmiştir.

okyanus

Arapça uḳyānūs اقيانوس z "dünyayı çevreleyen büyük deniz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğünden alıntıdır.

ol|mak

Eski Türkçe bol- "olmak" fiilinden evrilmiştir.

olabilite

Türkiye Türkçesi ol- ve İngilizce +ability "olabilirlik ifade eden ek" sözcüklerinin bileşiğidir.