okka

+oid

Fr +oïde İng +oid [bileşik adlarda] gibi, benzer, benzeyen EYun oeidḗs οειδής za.a. EYun eîdos εῖδος zşekil, görüntü, suret EYun eidō ειδω zgörmek

oje

Fr augée kapçık içinde tutulan şey, müstahzarat, tırnak cilası Fr auge kapçık, hokka << Lat alveus a.a.

ok

<< ETü ok ok

okazyon

Fr occasion fırsat, rastlantı, hadise Lat occāsio rastlantı Lat occidere üstüne veya önüne düşmek, rast gelmek +(t)ion Lat ob+ cadere, cas- düşmek

okey

İng (Amer) OK evet, tamam İng ol korekt [all correct] her şey tamam

okka

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
tegme bir uḳıyye kırk altun bour. "730 gram eşdeğeri tartı birimi" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
vuḳayye, uḳıyye, usit. vaḳıyye vulg. oḳa: Pondus librarum 2 1/4. "1283 gram eşdeğeri tartı birimi" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
okka: Dört yüz dirhemden ibaret sıklet vezni.

Ar uḳiyya(t) اوقيّة zSuriye bölgesine özgü bir tartı birimi, y. 320 gram Aram uḳiyyā/unḳiyyā אוקיא za.a. EYun oúnkia ούγκια zlibrenin onikide biri olan tartı birimi, y. 27 gram Lat uncia «onikilik», a.a.

 ons

Not: Geç antik çağda Suriye ukiyyesi, Roma librası ve Bizans litrası eşdeğerdir. Librenin onikiliği anlamında bir terimin antik çağda 1 libreye, 17. yy'da 2,25 libreye, 20. yy başında 4 libreye nasıl eşitlendiğine dair kaynaklarda açıklama bulamadım. Karş. Fraenkel sf. 201-202. • İng ounce "librenin 12'de biri" ve inch "ayağın 12'de biri" sözcükleri aynı Latince sözcükten türemiştir.

Benzer sözcükler: altıokka, okkalı


22.08.2017
oklava

<< TTü oklağu hamur açma aygıtı TTü okla- +gU

oklokrasi

Fr ochlocratie İng ochlocracy kalabalıkların iktidarı, mobokrasi EYun oχlokratía ὀχλοκρατία za.a. EYun óχlos ὄχλος zkalabalık, güruh

oklüzyon

Fr occlusion tıkanma, kapanma Lat occlusio Lat occludere tıkamak, kapatmak +(t)ion Lat ob+ claudere, claus- kapatmak

oksidantal

Fr occidental Batıya ait, Batılı OLat occidentalis a.a. Lat occidens batan (güneş), batı +al° Lat occidere düşmek, batmak, ölmek, telef olmak +ent° Lat ob+ cedere, cess- gitmek

oksijen

Fr oxygène «asit doğuran», asitlerin oluşumuna yol açan kimyasal madde (İlk kullanım: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) § EYun oksýs, oksyd- οξύς, οξυδ- zsivri, keskin, ekşi, asit (<< HAvr *aḱ-su- HAvr *h₂eḱ- (*aḱ-) keskin, sivri, ekşi ) EYun genḗs γενής zdoğuran