ocak

obstetrik

Fr obstétrique tıpta hamilelik ve doğum uzmanlığı Lat obstetrix «önleyici kadın», ebe Lat obstare önlemek +(t)rix Lat ob+ stare, stat- durmak

obstrüksiyon

Fr obstruction engelleme Lat obstruere bir yığın veya duvar örerek önünü kesmek +(t)ion Lat ob+ struere, struct- yığmak, dikmek, inşa etmek

obua

Fr hautbois bir çalgı § Fr haut yüksek (<< Lat altus a.a. ) Lat bois tahta, tahta çalgı

obur

Fa awbār gürültüyle yiyen, yalayıp yutan

obüs

Fr obus top mermisi Alm Haubitze ağır gülle atan bir tür top Çek houfnice taş fırlatan, katapult

ocak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
oçak: al-kānūn [ocak] (...) oçaklık yér TTü: ocaklık "hanedanlık usulüyle tahsis edilen yönetim birimi" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
yurdluk ve ocaklık tarîkiyle tasarruf olunan bu sancaklardır YTü: ocak "... ay adı" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
imtihan yapıldığı yılın ocak ayı başında 35 yaşını bitirmemiş olması

<< ETü oçak ateş yakılan yer << ETü *ōt-çak ETü ōt ateş +çAk

 od

Not: 10 Ocak 1945 tarihli yasayla İkinci Kânun ayına verilen Ocak adı Ar kānūn ("ocak") sözcüğünün çevirisidir.

Benzer sözcükler: acemi ocağı, asker ocağı, baba ocağı, ocakçı, ocaklık, sağlık ocağı, taş ocağı

Bu maddeye gönderenler: ocakbaşı


17.07.2020
ocakbaşı
od

<< ETü ōt ateş

od(o)+

Fr/İng odo+/hodo+ [bileşik adlarda] yol EYun ʰodós ὁδός zyol << HAvr *sod-o-s HAvr *sed- gitmek

oda

<< ETü otaġ ocak, konut, çadır ETü ota- ateş yanmak, duman tütmek +I(g) ETü ōt ateş +(g)A-

odak

TTü od ateş +Ak