ne2 - ne

nazik

Fa nāzuk نازك zince, zarif, nazlı << OFa nāzuk a.a.

nazil

Ar nāzil نازل z [#nzl fāˁil fa.] inen, indirilen Ar nazala نزل zindi

nazire

Ar naẓīra(t) نظيرة z [#nẓr faˁīlā(t) sf. fem.] başkasına bakarak yapılan şey, başka şiire cevaben yazılan şiir Ar naẓīr نظير zbakarak, görece, benzer

ne(o)+

Fr/İng neo+ [bileşik adlarda] yeni EYun néos νέος zyeni << HAvr *néw-i̯o-s a.a.

ne1

<< ETü ne soru zamiri

ne2 - ne

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
anı χalayıḳ sever χāliḳ [onu ne yaratılanlar sever ne de yaradan] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
şerīk ü vezīr ü nedīm

Fa ne ... ne نه...نه zolumsuz seçenek bağlacı << HAvr *ne olumsuzluk edatı

 na+

Not: Karş. Lat ne...ne, Fr ni...ni (a.a.). İng neither...nor biçimi ne-either ne-or bileşiminden gelir. • Çeşitli Hintavrupa dillerinde olumsuzluk edat ve bağlaçları Havr *ne kökünden gelir. Karş. Lat ne, nec, nihil, non; İng not, no vb.


14.11.2019
nebat

Ar nabāt نبات z [#nbt faˁāl ] yerden bitme şey, bitki Ar nabata نبت z(bitki) bitti, yetişti

nebbaş

Ar nabbāş نبّاش z [#nbş faˁˁāl mesl.] toprak kazıcı, mezar soyucu Ar nabaşa نَبَشَ ztoprağı kazdı, mezar soydu

nebi

Ar nabī نبى z [#nbw faˁīl sf.] peygamber İbr nābiyā נָבׅיָא z [#nby] a.a. İbr nābāa נָבׇא zçağırmak, bildirmek

nebülöz

Fr nébuleuse [fem.] bulutsu (isim) ≈ Fr nébuleux bulutlu (sıfat) << Lat nebulosus a.a. Lat nebula bulut +os° << HAvr *nébʰ-o-s a.a.

nebze

Ar nabḏa(t) نبذة z [#nbḏ faˁla(t) mr.] çok küçük ve önemsiz parça, ufaklık, kırıntı Ar nabaḏa نبذ zgereksiz bulup attı, ekarte etti