nötr

noyan

Moğ noyan bey, kumandan (Kaynak: Less 589)

nöbet

Ar nawba(t) نوبة z [#nwb faˁla(t) mr.] 1. sırayla yapılan şey, rotasyon, 2. hastalıkta kriz Ar nāba ناب z1. birinin yerine geçti, nöbeti devraldı, 2. krize uğradı

nöker

Moğ nökür yoldaş, arkadaş, maiyet Moğ nökü- yanına gelmek, yamamak, eklemek ≈ ETü *ñakV- a.a.

nöroloji

Fr neurologie sinir hastalıkları uzmanlığı İng neurology a.a. (İlk kullanım: Thomas Willis, İng. hekim (1621-75).)

nöron

YLat neuron sinir hücresi EYun neúron νεύρον zsinir

nötr

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, <1930]
izdivacın ve aşkın nötr mıntakasındayız. [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Uluslar Kurumu genel sekreteri olmak itibarile nötr (bitaraf) bir sıfatı

Fr neutre iki zıttan birine ait olmayan, yansız << Lat neuter «ne o ne o», a.a. § Lat ne değil Lat uter ikisinden biri

 negatif

Not: İngilizce neither sözcüğünün Latince eşdeğeridir: ne-eitherne-uter.

Benzer sözcükler: notr, nötralize, nötralizm

Bu maddeye gönderenler: nötron


13.12.2015
nötron

YLat neutron atomik yükü nötr olan parçacık (İlk kullanım: 1932 James Chadwick, İng. fizikçi.) Lat neuter «ikisi de değil», yansız , cinsiyetsiz

nuar

Fr noix 1. ceviz, 2. sokum (bir et kesimi) << Lat nux, nuc- her türlü çekirdek, özellikle ceviz << HAvr *knew-k- ceviz

nubuk

İng nubuck dış yüzü kumlanmış deri İng new buck yeni geyik (derisi) § İng new yeni İng buck geyik veya ceylanın erkeği

nuga

Fr nougat koz helvası Prov nougat cevizli, a.a. Prov nougo ceviz << Lat nux, nuc- a.a.

nugget

İng nugget yumrucuk, lokma İng nug (Batı ABD lehçelerinde) yumru, özellikle altın yumrusu