musahip

murg

Fa murġ kuş, tavuk ≈ Ave mərəġa kuş ≈ Sans mrgā मृग zav hayvanı, geyik, bir tür büyük kuş

muris

Ar mūriṯ مورث z [#wrs̠ mufˁil IV fa.] birini mirasçı kılan Ar wariṯa ورث zmiras edindi

mus

Fr mousse köpük, çırpılmış yumurta akından yapılan tatlı, köpük kıvamında müstahzar << Lat mulsum ballı şey, tatlı Lat mel bal

musahabe

Ar muṣāḥaba(t) مصاحبة z [#ṣḥb mufāˁala(t) III msd.] karşılıklı dostluk etme, sohbet Ar ṣaḥiba صَحِبَ zdost idi

musahhih

Ar muṣaḥḥiḥ مصحّح z [#ṣḥḥ mufaˁˁil II fa.] tashih eden, düzelten Ar ṣaḥḥa صحّ zsağ idi, doğru idi

musahip

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
iki yıldur kim ol bizüm muṣāḥıbımız olmışdur.

Ar muṣāḥib مصاحب z [#ṣḥb mufāˁil III fa.] yakın kişi, arkadaş Ar ṣaḥiba صَحِبَ zdost idi

 musahabe


23.09.2014
musakka

Ar musaḳḳā مسقَّى z [#sḳy mufaˁˁal II mef.] sulandırılmış, su verilmiş, sulu yemek Ar saḳā سقا zsuladı

musalaha

Ar muṣālaḥa(t) مصالحة z [#ṣlḥ mufāˁala(t) III msd.] barışma, barış antlaşması yapma Ar ṣulḥ صلح za.a.

musalla

Ar muṣallā مصلّا z [#ṣlw mufaˁˁal II mef.] namaz kılmaya mahsus yer, namazgâh Ar ṣalā(t) secde, namaz

musallat

Ar musallaṭ مسلّط z [#slṭ mufaˁˁal II mef.] egemenlik iddia eden Ar sallaṭa سل ّط z [II f.] egemen kıldı, egemenlik tasladı

musandıra

Yun mesándiro μεσάνδηρο zseki, ara kat, çıkma, eski evlerde yatak dolabı § Yun mésos μέσος zorta Yun ándiro άνδηρο zseki, balkon