muntazır

multimedya

İngilizce multimedia "ses, görüntü, metin gibi çoklu anlatım aracı kullanan (gösteri, aygıt)" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1962)

mum

Farsça ve Orta Farsça mūm veya mōm موم z "balmumu, mumdan yapma kandil" sözcüğünden alıntıdır.

mumya

Arapça ve Farsça mūmiyā موميا z "1. mumsu bir madde, bitüm, zift, 2. bu madde ile tahnit edilmiş ceset" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça mūm موم z sözcüğü ile eş kökenlidir.

munis

Arapça Ans kökünden gelen mūnis مُونِس z "dost, yoldaş, evcil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça anasa أَنَسَ z "dostça davrandı, alıştı, evcilleşti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muntazam

Arapça nẓm kökünden gelen muntaẓım منتظَم z "intizamlı, dizili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muntazır
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
her biri durmış-durur bir ṭāˁata / muntaẓırdur bir mubārek sāˁata

Köken

Arapça nẓr kökünden gelen muntaẓir منتظر z "gözeten, bekleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نَظَرَ z "baktı, gözledi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için intizar maddesine bakınız.


15.07.2015
munzam

Arapça ḍmm kökünden gelen munḍamm منضم z "katılmış, katılan, katma, ek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamma ضمّ z "ekledi, kattı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

murabba1

Arapça rbˁ kökünden gelen murabbaˁ مربَّع z "dörtlü, dört köşe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça arbaˁa(t) أربع z "dört" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

murabba2

Arapça rbw kökünden gelen murabbā مربّا z "terbiye edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabā رَبَا z "suda şişti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

murahhas

Arapça rχṣ kökünden gelen muraχχaṣ مرخّص z "ruhsat verilmiş, izinli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ruχṣa(t) رخصة z "ruhsat, izin" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

murakabe

Arapça rḳb kökünden gelen murāḳaba(t) مراقبة z "denetleme, kontrol etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaba رَقَبَ z "gözetti, kontrol etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.