muştu

mustarip

Ar muḍṭarib مُضْطَرِب z [#ḍrb muftaˁil VIII fa.] ıstırap ve acı çeken, sıkılan Ar ḍaraba ضَرَبَ zdarbe vurdu

mustazaf

Ar mustaḍˁaf مستضعف z [#ḍˁf mustafˁal X mef.] zayıf sayılan, küçümsenen Ar ḍaˁufa ضَعُفَ zzayıf idi

muşamba

Ar muşammaˁ مشمّع z [#şmˁ mufaˁˁal II mef.] mumlanmış bez Ar şammaˁa تشميع zmumladı, balmumuna batırdı Ar şamˁ شمع zbalmumu

muşmula

Yun músmula μούσμουλα z [çoğ.] Yun músmulon μούσμουλον zelmaya benzer bir meyve, mespilus germanica << EYun mespílon μεσπίλον za.a.

muşta

Fa muşte مُشته zyumruğa benzer şey, kabza, bıçak sapı, hallaç tokmağı Fa muşt مُشت zyumruk +a

muştu

buştulamak [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
buştuladı aŋa edgülük birle [ona iyilik ile muştuladı] [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
muştulagil günāhkārlara, eger tevbe kılalar tevbelerin kabūl kılam [ Meninski, Thesaurus, 1680]
müjde vul. muştuluk

Fa mujde مژده ziyi haber, müjde

 müjde

Not: müjde sözcüğünün Anadolu ağızlarında yaşayan varyantı iken Dil Devrimi esnasında öz Türkçe olduğu varsayımıyla yazı diline ithal edilmiştir.

Benzer sözcükler: muştulamak


15.11.2019
muta

Ar mutˁa(t) متعة z [#mtˁ fuˁla(t) msd.] 1. yararlanma, keyif sürme, 2. boşanan kadına ödenen tazminat, 3. İslam hukukunda geçici nikâh Ar mataˁa متع zyararlandı, keyif sürdü

mutaassıp

Ar mutaˁaṣṣib متعصِّب z [#ˁṣb mutafaˁˁil V fa.] aşiret dayanışması içinde olan, fanatik Ar ˁaṣaba عَصَبَ zsarıldı, sarmaş dolaş oldu

mutabakat

Ar muṭābaḳa(t) مطابقة z [#ṭbḳ mufāˁala(t) III msd.] örtüşme, kapak gibi örtme, karşılıklı uyuşma Ar ṭābaḳa طَابَقَ z [III f.] örtüştü, kapak gibi uydu Ar tibḳ طِبْق ztencere kapağı

mutabık

Ar muṭābiḳ مطابِق z [#ṭbḳ mufāˁil III fa.] mutabakat eden, örtüşen, uyumlu Ar ṭābaḳa طَابَقَ z [III f.] örtüştü

mutaf

Fa mūytāb مويتاب z1. kıl örgü, keçi kılından örülmüş çul vb., 2. bunu yapan kimse § Fa mūy موى zkıl, saç (<< OFa mōd a.a. ) Fa tāb تاب zören, örgü Fa tāftan, tāb- تافتن, تاب ziplik bükmek, eğirmek, örmek