morina

moren

Fr moraine buzul taşı yığını

morf(o)+

Fr/İng +morphe/morpho+ [bileşik adlarda] biçim EYun morphḗ μορφή zbiçim

morfin

Fr morphine afyondan elde edilen bir alkaloid Alm Morphin a.a. (İlk kullanım: 1804 Friedrich Wilhelm Adam Sertürner, Alm. kimyacı.) öz Morpheus mitolojide rüya ve hayal tanrısı +in° EYun morphḗ μορφή zşekil, biçim

morfoloji

Fr morphologie (tıp ve dilbilimde) biçim bilimi

morg

Fr Morgue Paris'te adli tıp kurumunun bulunduğu binanın adı ?

morina

[ Osmanlı Kanunnameleri, <1512]
murina balığı "mersin (acipenser sturgeo)" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
keyfe gelir mersin balığı ve murina balığı çıkarırlar "morina (gadus morhua, codfish)" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
morina: şimalde bir büyük balıktır

Yun murúna μουρούνα zyılan balığı (molva) veya mersin balığı (acipenser) ≈ EYun mûros, múraina μύραινα zyılan balığı, deniz yılanı

 müren

Not: Rumcadan alıntı olan sözcük önceleri Hazar Denizi'ne özgü mersin balığının adı iken, 19. yy'dan önce mezgitin Atlantik Okyanusu'na özgü iri çeşidine aktarıldı. Aynı adın varyant biçimi olan müren "yılan balığı" anlamında kullanılır.


17.07.2020
moron

İng moron psikolojide kısmen geri zekâlı kimse, aptal (İlk kullanım: 1910 Amer. Assoc. for the Study of the Feeble-minded.) EYun mōrós μωρός zdurgun, tembel

mors1

Fr/İng morse denizde yaşayan bir memeli Saami moršâ a.a.

mors2

İng morse code telgraf kodu öz Samuel Morse Amerikalı mucit (1791-1872)

mort

Fr morte ölü << Lat mortuus a.a. Lat mori, mort- ölmek << HAvr *mr̥-i̯é- HAvr *mer- ölmek

mortadela

İt mortadella [küç.] bir tür salam OLat murtata mersinli, mersin özü katılmış +ell° Lat myrtus/murtus mersin +()t° EYun mýrton μύρτον za.a.