monogam

monden

Fr mondain dünyevi Fr monde dünya << Lat mundus a.a

moneter

Fr monétaire parasal Lat moneta 1. yol gösteren, akıl veren, tanrıça Iuno'nun sıfatı 2. Roma darphanesi, darphane +ari° Lat monere, monet- yol göstermek, akıl vermek

mongoloit

İng mongoloid Moğola benzeyen, sarı ırka mensup § öz Mongol Moğol İng +oid benzer, gibi

monitör

Fr moniteur uyarıcı, gözlemci (kişi veya aygıt) Lat monitor Lat monere uyarmak, akıl vermek, yol göstermek +(t)or << HAvr *mon-éye- düşündürme HAvr *men-¹ düşünmek

monizm

Fr monisme bir felsefi akım, bircilik EYun mónos μόνος ztek, bir +ism°

monogam

[PertevPş <1860]
ve poligami ve bigami kesret-i nikâh ve monogami vehdet-i nikâh mesailini [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cehennemlik, 1923]
Güvercinler, kumrular ‘monogam’, binaenaleyh ırz-ı ehliyetdirler.

Fr monogame tek eşli EYun monogamós μονογαμός za.a.

 mon(o)+, +gam

Benzer sözcükler: monogami, monogamik


07.12.2015
monografi

Fr monographie tek konu hakkında akademik çalışma

monogram

Fr monogramme tek harften oluşan imza, özellikle Napolyon'un kullandığı N harfi

monokini

İng monokini üstsüz bikini

monokl

Fr monocle tek gözlük § EYun mónos μόνος ztek Lat oculus göz

monokrom

Fr/İng monochrome tek renkli EYun monoχromós μονοχρομός za.a.