misyoner

miskin

Arapça mskn kökünden gelen miskīn مسكين z "yoksul, sefil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen meskīnā מסכנא z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 265) Bu sözcük Akatça muşkēnu "avam tabakası mensubu, yoksul" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 10/2:272 vd.)

misojin

Fransızca misogynie "kadınlardan nefret etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen misogynía μισογυνία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mīsos µῖσος z "nefret eden" ve Eski Yunanca gynḗ γυνή z "kadın" sözcüklerinin bileşiğidir.

mistik

Fransızca mystique "tasavvufa ait, esoterik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mystikós μυστικός z "gizli tarikatlara ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mýstēs μύστης z "gizli tarikata mensup kimse, inisiye" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca mýéō μύέω z "öğretmek, inisiye etmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir.

misvak

Arapça swk kökünden gelen miswāk مسواك z "diş temizleme amacıyla kullanılan bir bitki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāka سوك z "fırçaladı, sürterek sildi" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

misyon

Fransızca mission "1. görevle bir yere gönderme veya gönderilme, görev, 2. özellikle Hıristiyanlığı yayma amacıyla üstlenilen görev ve bu görevin yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince missio "gönderme, gönderilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mittere "göndermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

misyoner
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1874]
Misyonerlerin merkezlerinden başka, Londra ve Amerika'da mahsus İncil cemiyetleri vardır.

Köken

Fransızca missionnaire "din yaymak amacıyla uzak yere gönderilen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen missionarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince missio "gönderme, görevle bir yere gönderme" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için misyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

misyonerlik


09.12.2015
mit

Fransızca mythe "efsane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýthos μῦθος z "anlatı, hikâye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca myéō μυέω z "öğretmek, anlatmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

miting

İngilizce meeting "her çeşit toplantı, buluşma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce meet "buluşmak, karşılaşmak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *motjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *meh₂d- (*mād-) biçiminden evrilmiştir.

mititey

Fransızca midi-taille "orta boy" sözcüğünden alıntıdır.

mitokondri

Fransızca mitocondrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce mitochondrion "hücrelerde bulunan bir organel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca Mitochondrion sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Carl Benda, Alm. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca mítos µίτος z "iplik" ve Eski Yunanca χondríon χονδρίον z "tanecik" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χóndros "tane, partikül" sözcüğünün küçültme halidir.

mitoloji

Fransızca mythologie "efsaneler manzumesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mythología μυθολογία z "efsane anlatımı" sözcüğünden alıntıdır.