misket1

misal

Arapça ms̠l kökünden gelen miṯāl مثال z "örnek, benzer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯala مثل z "benzedi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

misil

Arapça ms̠l kökünden gelen miṯl مثل z "benzer, gibi, örnek, eşdeğer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯala مَثَلَ z "benzedi, gibi idi, simgeledi" fiilinin fiˁl vezninde türevidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice mtl kökünden gelen mətal מְתַל z "1. kıyaslama, benzeme, 2. simge ve örnekle anlatma" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil Akatça maşālu "benzeme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

misina

Messina "Sicilya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

misk

Arapça msk kökünden gelen misk مسك z "bir cins yaban keçisinin yağ bezesinden elde edilen güzel kokulu madde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen muşk مشك z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Sanskritçe muśka "testis, haya" sözcüğünden alıntıdır.

miskal

Arapça s̠ḳl kökünden gelen miṯḳāl مثقال z "24 kıratlık ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯaḳala ثقل z "tarttı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

misket1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
muschiétt [müsket]: moschatello uino [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
Kataḥorya bağlarında bin dölüm misket üzümü bağları var.

Köken

İtalyanca moscato veya Fransızca muscat "güzel kokulu bir üzüm ve bundan yapılan şarap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mosca "misk" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Arapça aynı anlama gelen misk مسك z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için misk maddesine bakınız.


16.09.2017
misket2

İngilizce musket "bilye şeklinde mermi atan tüfek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen mousquet sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca moschetto "1. mekanik ok atma aygıtına mahsus kısa ok, 2. a.a." sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mosca "sinek" sözcüğünün küçültme halidir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen musca sözcüğünden evrilmiştir.

miskin

Arapça mskn kökünden gelen miskīn مسكين z "yoksul, sefil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen meskīnā מסכנא z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 265) Bu sözcük Akatça muşkēnu "avam tabakası mensubu, yoksul" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 10/2:272 vd.)

misojin

Fransızca misogynie "kadınlardan nefret etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen misogynía μισογυνία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mīsos µῖσος z "nefret eden" ve Eski Yunanca gynḗ γυνή z "kadın" sözcüklerinin bileşiğidir.

mistik

Fransızca mystique "tasavvufa ait, esoterik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mystikós μυστικός z "gizli tarikatlara ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mýstēs μύστης z "gizli tarikata mensup kimse, inisiye" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca mýéō μύέω z "öğretmek, inisiye etmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir.

misvak

Arapça swk kökünden gelen miswāk مسواك z "diş temizleme amacıyla kullanılan bir bitki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāka سوك z "fırçaladı, sürterek sildi" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.