mirza

miralay

Farsça mīr "bey, komutan" ve Türkiye Türkçesi alay sözcüklerinin bileşiğidir.

miras

Arapça wrs̠ kökünden gelen mīrāṯ ميراث z "kalıt, varis olunan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wariṯa ورث z "varis oldu" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

mirat

Arapça rAy kökünden gelen mirˀā(t) مرآة z "gözgü, ayna" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رَأَى z "gördü" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

mirket

İngilizce meerkat veya meercat "Afrika'ya özgü küçük memeli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde meerkat "maymun, maymuna benzer çeşitli hayvanlara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Modern Hintçe markaṭ "maymun" sözcüğünden alıntıdır. Hintçe sözcük Sanskritçe bir sözcükten evrilmiştir.

mirliva
mirza
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Tatarlara özgü bir unvan" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
bu kadar mirzlar ve ot ağaları ve kartlar ve atalıklar ve batırlar [ Anonim Tevarih- Al-i Osman, 1555]
Acem pādişāhı Tahmasıŋ kardaşı Elkas Mirzā Şīrāz pādişāhı-idi

Köken

Farsça mīrzā "bey, soylu kişi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mīrzād "bey-oğlu, bey soyundan gelen" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mir, zade maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Halk ağızlarında imirza, imirze, emirze biçimleri görülür.

Benzer sözcükler

imirza, imirze, mirzade


09.09.2017
mis

Arapça msk kökünden gelen misk "güzel kokulu bir madde" sözcüğünden alıntıdır.

misafir

Arapça sfr kökünden gelen musāfir مسافر z "sefer eden, yolcu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāfara سافر z "yola gitti, seyahat etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça safar سفر z "yolculuk" sözcüğünden türetilmiştir.

misak

Arapça wṯḳ kökünden gelen mīṯāḳ ميثاق z "belgeye bağlanmış ant, sözleşme, pakt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṯaḳa "pekiştirdi, bağladı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

misal

Arapça ms̠l kökünden gelen miṯāl مثال z "örnek, benzer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯala مثل z "benzedi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

misil

Arapça ms̠l kökünden gelen miṯl مثل z "benzer, gibi, örnek, eşdeğer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯala مَثَلَ z "benzedi, gibi idi, simgeledi" fiilinin fiˁl vezninde türevidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice mtl kökünden gelen mətal מְתַל z "1. kıyaslama, benzeme, 2. simge ve örnekle anlatma" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil Akatça maşālu "benzeme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )