mirza

miralay

§ Fa mīr bey, komutan TTü alay

miras

Ar mīrāṯ ميراث z [#wrs̠ mifˁāl ia.] kalıt, varis olunan şey Ar wariṯa ورث zvaris oldu

mirat

Ar mirˀā(t) مرآة z [#rAy mifˁāl ia.] gözgü, ayna Ar raˀā رَأَى zgördü

mirket

İng meerkat/meercat Afrika'ya özgü küçük memeli Boer meerkat maymun, maymuna benzer çeşitli hayvanlara verilen ad Hind markaṭ maymun << Sans a.a.

mirliva
mirza

"Tatarlara özgü bir unvan" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bu kadar mirzlar ve ot ağaları ve kartlar ve atalıklar ve batırlar [ Anonim Tevarih- Al-i Osman, 1555]
Acem pādişāhı Tahmasıŋ kardaşı Elkas Mirzā Şīrāz pādişāhı-idi

Fa mīrzā bey, soylu kişi Fa mīrzād bey-oğlu, bey soyundan gelen

 mir, zade

Not: Halk ağızlarında imirza, imirze, emirze biçimleri görülür.

Benzer sözcükler: imirza, imirze, mirzade


09.09.2017
mis

Ar misk [#msk] güzel kokulu bir madde

misafir

Ar musāfir مسافر z [#sfr mufāˁil III fa.] sefer eden, yolcu Ar sāfara سافر zyola gitti, seyahat etti Ar safar سفر zyolculuk

misak

Ar mīṯāḳ ميثاق z [#wṯḳ mifˁāl ia.] belgeye bağlanmış ant, sözleşme, pakt Ar waṯaḳa pekiştirdi, bağladı

misal

Ar miṯāl مثال z [#ms̠l fiˁāl msd.] örnek, benzer Ar maṯala مثل zbenzedi

misil

Ar miṯl مثل z [#ms̠l fiˁl ] benzer, gibi, örnek, eşdeğer Ar maṯala مَثَلَ zbenzedi, gibi idi, simgeledi (≈ Aram mətal מְתַל z [#mtl] 1. kıyaslama, benzeme, 2. simge ve örnekle anlatma ≈ Akad maşālu benzeme )