meyyal

meyhane

Fa mayχāne ميخانه zşarap evi

meyil

Ar mayl ميل z [#myl faˁl msd.] eğilme, eğim Ar māla مال zeğildi

meymenet

Ar maymana(t) ميمنة z [#ymn mafˁala(t) msd.] uğur, kutluluk Ar yamīn يمين zsağ el

meyus

Ar mayˀūs ميؤس z [#yAs mafˁūl mef.] 1. kendisinden umut kesilen şey, 2. yeis eden, umutsuz Ar yaˀisa يئس zumut kesti, umutsuzluğa düştü

meyve

Fa mīva/mēve ميوه za.a. << OFa mēvag a.a. (≈ Sogd məγdē a.a. )

meyyal

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
meyyāl: valde propensus [çok eğimli]

Ar mayyāl ميّال z [#myl faˁˁāl mesl.] çok eğimli, eğilimli Ar māla مال zeğildi

 meyil


08.09.2014
meyyit

Ar mayt/mayyit مَىت z [#mwt faˁīl sf.] ölü, ölmüş Ar māta مات zöldü

mez(o)+

Fr/İng meso+ [bileşik adlarda] orta EYun mésos μέσος zorta << HAvr *médʰi̯o-s orta (ad) HAvr *me-dʰi- orta (edat)

mezalim

Ar maẓālim مظالم z [#ẓlm mafāˁil çoğ.] zulümler Ar ẓulm ظلم z [t.] zulüm

mezar

Ar mazār مزار z [#zwr mafˁal iz/m.] ziyaret yeri, ziyaretgâh Ar zāra زار zziyaret etti

mezat

Ar mazād مزاد z [#zyd mafˁal msd.] arttırma Ar zāda زاد zarttı, çoğaldı