meyil

meyan1

Fa būyān kokan, aromatik Fa būy güzel koku, aroma

meyan2

Fa miyān ميان zorta, ara, aralık, insan beli << OFa midyān/miyān orta (≈ Ave maiḏyā-na a.a. ≈ Sans mádhya मध्य za.a. ) << HAvr *médʰi̯o-s orta (ad)

meyane

Fa miyāne مِيانه zorta, ortadaki şey Fa miyān orta +a

meydan

Ar/Fa maydān ميدان z [#myd] açık yer, alan OFa miḏyān/mayān orta

meyhane

Fa mayχāne ميخانه zşarap evi

meyil

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
fülānnıŋ fülānka meyli bar

Ar mayl ميل z [#myl faˁl msd.] eğilme, eğim Ar māla مال zeğildi

Benzer sözcükler: meyil vermek, meyilli, meyletmek

Bu maddeye gönderenler: imale, mail1, meyyal, temayül (mütemayil)


05.05.2015
meymenet

Ar maymana(t) ميمنة z [#ymn mafˁala(t) msd.] uğur, kutluluk Ar yamīn يمين zsağ el

meyus

Ar mayˀūs ميؤس z [#yAs mafˁūl mef.] 1. kendisinden umut kesilen şey, 2. yeis eden, umutsuz Ar yaˀisa يئس zumut kesti, umutsuzluğa düştü

meyve

Fa mīva/mēve ميوه za.a. << OFa mēvag a.a. (≈ Sogd məγdē a.a. )

meyyal

Ar mayyāl ميّال z [#myl faˁˁāl mesl.] çok eğimli, eğilimli Ar māla مال zeğildi

meyyit

Ar mayt/mayyit مَىت z [#mwt faˁīl sf.] ölü, ölmüş Ar māta مات zöldü