mevzun

mevut

Ar mawˁūd موعود z [#wˁd mafˁūl mef.] vaad edilmiş, önceden belirlenmiş Ar waˁada وعد zvade koydu, belirledi, vaat etti

mevzi

Ar mawḍiˁ مَوْضِع z [#wḍˁ mafˁil iz/m.] konma yeri, konum Ar waḍaˁa وَضَعَ zkoydu, indirdi

mevzu

Ar mawḍūˁ مَوْضُوع z [#wḍˁ mafˁūl mef.] ortaya konan, konmuş olan, sözün konusu Ar waḍaˁa وَضَعَ zkoydu, indirdi

mevzuat

Ar mawḍūˁāt موضوعات z [#wḍˁ çoğ.] konulmuş olanlar, konular Ar mawḍūˁ مَوضُوع z [mafˁūl t.] konulmuş, vazedilmiş, konu +āt

mevzubahis

§ Ar mawḍūˀ موضوء zkonu Ar baḥṯ بحث zsöz etme

mevzun

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
gören seŋi bu söz u bu sāz ile/ bu mevzūn göynüklü āvāz ile

Ar mawzūn موزون z [#wzn mafˁūl mef.] dengeli, ölçülü Ar wazana وَزَنَ ztarttı

 vezin


25.08.2015
mey

Fa may مى zmayalanmış içki, şarap << OFa may a.a. ≈ Sogd maḏu a.a. ≈ Ave maḏa baldan yapılan bir tür mayalanmış içki << HAvr *médʰu 1. bal, 2. baldan yapılan içki

meyan1

Fa būyān kokan, aromatik Fa būy güzel koku, aroma

meyan2

Fa miyān ميان zorta, ara, aralık, insan beli << OFa midyān/miyān orta (≈ Ave maiḏyā-na a.a. ≈ Sans mádhya मध्य za.a. ) << HAvr *médʰi̯o-s orta (ad)

meyane

Fa miyāne مِيانه zorta, ortadaki şey Fa miyān orta +a

meydan

Ar/Fa maydān ميدان z [#myd] açık yer, alan OFa miḏyān/mayān orta