mevkute

mevduat

Ar mawdūˁ مودوع z [#wdˁ mafˁūl mef.] gönderilmiş, bırakılmış, teslim ve emanet edilmiş Ar wadaˁa ودع zgönderdi, emanet etti

mevhibe

Ar mawhiba(t) موهبة z [#whb mafˁila(t) ] bağışlanan şey, bağış Ar wahaba وهب zbağışladı

mevhum

Ar mawhūm موهوم z [#whm mafˁūl mef.] vehmedilen, sanal Ar wahama وهم zvehmetti, sandı

mevki

Ar mawḳiˁ موقع z [#wḳˁ mafˁil iz/m.] düşüm yeri, vaka yeri Ar waḳaˁa وقع zdüştü, vuku buldu

mevkuf

Ar mawḳūf موقوف z [#wḳf mafˁūl mef.] durdurulmuş, tutulmuş, tutuklu

mevkute

YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
risāle-i mevḳūte: Muayyen vakitlerde, mesela haftada veya ayda bir neşr olunan mecmua. Fr. périodique.

Ar mawḳūt موقوت z [#wḳt mafˁūl mef.] süreli, belirli süresi olan Ar waḳt vakit

 vakit

Not: Ebüzziya Tevfik'in ifadesine göre 1863 dolayında Münif Efendi'nin Mecmūˁa-i Fünūn adlı ünlü dergisi münasebetiyle dolaşıma giren Yeni Osmanlıca tabirdir.


26.08.2015
mevla

Ar mawlā مَوْلَى z [#wly mafˁal ] veli, egemen, efendi, yönetici Ar walā وَلَا zgözetti, yönetti

mevlana

Ar mawlānā مولانا zefendimiz

mevlit

Ar mawlid مولد z [#wld mafˁil msd.] doğum Ar walada وَلَدَ zdoğurdu

mevsim

Ar mawsim مَوْسِم z [#wsm mafˁil iz/m.] yılın bir dönemine denk gelen belirli zaman, hac mevsimi, yağmur mevsimi, yolculuk mevsimi Ar wasama وَسَمَ zdamgaladı

mevsuk

Ar mawṯūḳ موثوق z [#ws̠ḳ mafˁūl mef.] sağlam, belgelenmiş Ar waṯaḳa وثق zpekiştirdi, belgeledi