meteoroloji

metatez

Fransızca métathèse "dilbilimde göçüşme, telaffuzda iki sesin karşılıklı olarak yer değiştirmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metáthesis μετάθεσις z "diğeri yerine koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thésis θέσις z "koyma" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metazori

Yeni Yunanca me to zóri με το ζόρι z "zor ile" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Türkiye Türkçesi zor sözcüğünden türetilmiştir.

metbu

Arapça tbˁ kökünden gelen matbūˁ متبوع z "kendisine tabi olunan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaˁa تبع z "izledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

metelik

Fransızca metallique "madeni şey, madeni para" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Yunanca metallikós μεταλλικός z "madeni" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Yunanca métallon μέταλλον z "maden" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

meteor

Fransızca météorite "göktaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "gökte veya yüksekte olan şey" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen metéōron μετέωρον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aeírō "yükselmek, kalkmak" fiilinin nötrüdür.

meteoroloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, , 1900 yılından önce]
meteoroloji fenni küre-i hava içinde zuhura gelen tahavvülatdan bahs eder bir fen olup

Köken

Fransızca météorologie "gök olayları bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "göğe veya havaya ait" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için meteor, +log maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

meteorolog, meteorolojik


22.06.2015
meth

Arapça mdḥ kökünden gelen madḥ مدح z "övme, övgü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madaḥa مدح z "övdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

metil

Fransızca méthyle "kimyada bir molekül, CH3" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca méthylene "metil alkol, metanol" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1834, Jean-Baptiste Dumas ve Eugene Peligot, Fr. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca methý μεθύ z "şarap" ve Eski Yunanca ʰýlē ὕλη z "ağaç, tahta" sözcüklerinin bileşiğidir.

metin1

Arapça mtn kökünden gelen matn متن z "1. hayvanın sırtı, omurganın iki yanı, gövde, torso, 2. bir yazının şerh veya tercüme haricindeki ana gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Akatça matnu "kas, kiriş" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

metin2

Arapça mtn kökünden gelen matīn متين z "berk, sağlam, dayanıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matuna مَتُنَ z "sağlam ve dayanıklı idi" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça matn مَتْن z "hayvan sırtı" sözcüğünden türetilmiştir.

metis

Fransızca métis "melez, karışık soylu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mixticius biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mixtus "karışık" sözcüğünden türetilmiştir.