metelik

metanet

Arapça mtn kökünden gelen matāna(t) متانة z "güçlü ve sağlam olma, berklik, dayanıklılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matīn متن z "sağlam, dayanıklı" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

metastaz

Fransızca métastase "kanserin vücutta başka yere sıçraması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metástasis μετάστασις z "yer değiştirme, transfer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metatez

Fransızca métathèse "dilbilimde göçüşme, telaffuzda iki sesin karşılıklı olarak yer değiştirmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metáthesis μετάθεσις z "diğeri yerine koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thésis θέσις z "koyma" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metazori

Yeni Yunanca me to zóri με το ζόρι z "zor ile" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Türkiye Türkçesi zor sözcüğünden türetilmiştir.

metbu

Arapça tbˁ kökünden gelen matbūˁ متبوع z "kendisine tabi olunan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaˁa تبع z "izledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

metelik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"madeni para" [ Schlechta-Wssehrd, Manuel terminologique français-turque, 1870]
"bozuk para" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
metālik: Mağşuş, ecnas akçe.

Köken

Fransızca metallique "madeni şey, madeni para" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Yunanca metallikós μεταλλικός z "madeni" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Yunanca métallon μέταλλον z "maden" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için metal maddesine bakınız.

Ek açıklama

Osmanlı ülkesinde 1840'lardan itibaren kâğıt paranın devreye girmesiyle anlam kazanmış bir sözcüktür.


26.09.2017
meteor

Fransızca météorite "göktaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "gökte veya yüksekte olan şey" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen metéōron μετέωρον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aeírō "yükselmek, kalkmak" fiilinin nötrüdür.

meteoroloji

Fransızca météorologie "gök olayları bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "göğe veya havaya ait" sözcüğünden türetilmiştir.

meth

Arapça mdḥ kökünden gelen madḥ مدح z "övme, övgü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madaḥa مدح z "övdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

metil

Fransızca méthyle "kimyada bir molekül, CH3" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca méthylene "metil alkol, metanol" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1834, Jean-Baptiste Dumas ve Eugene Peligot, Fr. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca methý μεθύ z "şarap" ve Eski Yunanca ʰýlē ὕλη z "ağaç, tahta" sözcüklerinin bileşiğidir.

metin1

Arapça mtn kökünden gelen matn متن z "1. hayvanın sırtı, omurganın iki yanı, gövde, torso, 2. bir yazının şerh veya tercüme haricindeki ana gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Akatça matnu "kas, kiriş" sözcüğü ile eş kökenlidir. )