mesai

mertek

Fa mardak مردك z [küç.] adamcık, hayvan yavrusu Fa mard مرد zadam +ak2

mesabe

Ar maṯāba(t) مثابة z [#s̠wb mafˁala(t) iz/m.] dönülen yer, referans noktası, menzil Ar ṯāba ثاب zdöndü, geri geldi

mesafe

Ar masāfa(t) مسافة z [#swf mafˁala(t) iz/m.] uzaklık, yolculuk menzili Ar sāfa ساف zkokladı

mesağ

Ar masāġ مساغ z [#swġ mafˁal msd.] kolaylık, açık kapı, izin Ar sāġa ساغ z(lokma) yutması kolay idi, kabul edilebilir idi, izinli idi

mesaha

Ar masāḥa(t) مساحة z [#swḥ mafˁala(t) msd.] arazi ölçümü, geometri Ar sāḥa(t) ساحة zsaha, alan

mesai

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
mesāˁī-yi hamīdesi pesendīde-i şāh-i cihān-penāh oldı [övülesi çalışmaları cihan hakimi şahın hoşuna gitti]

Ar masāˁī مساعى z [#sˁy mafāˁil çoğ.] emekler, gayretler, çalışmalar Ar masˁāˀa(t) مسعاة z [t.] emek, gayret Ar saˁā emekledi

 sây

Benzer sözcükler: fazla mesai, mesai saati


20.08.2015
mesaj

Fr message birine veya bir yere gönderilen not, pusula, ileti << OLat missaticum gönderi, gönderilen şey Lat mittere, miss- göndermek

mesane

Ar maṯāna(t) مثانة z [#s̠wn mafˁala(t) iz/m.] sidik torbası

mescit

Ar mascid مسجد z [#scd mafˁil iz/m.] secde yeri, cami Ar sacada سجد zsecde etti

mesel

Ar maṯal مثل z [#ms̠l faˁal ] kıssa, masal, öğretici hikâye Aram mətal מְתַל z1. benzemek, 2. a.a.

mesela

Ar maṯalā مثلا z [#ms̠l zrf.] örnek olarak, misalen Ar maṯal مثل zörnek +an