merkez

merih

Ar mirrīχ [#mrχ] Mars gezegeni

merinos

Fr mérinos İsp merinos Kuzey Afrika kökenli bir koyun türü öz Merinos Merinîler, 13.-15. yy'da Kuzey Afrika'da hüküm süren Berberi hanedanı

meritokrasi

İng meritocracy yetenekli seçkinlerin egemen olduğu sistem İng merit yetenek, haslet Fr mérite a.a. Lat meritum [pp. n.] a.a. Lat merēre hak etmek, layık olmak +()t°

merkantilizm

Fr mercantilisme tüccar zihniyeti, eski bir ekonomik öğreti İt mercantilismo a.a. İt mercante tüccar, pazarcı +ism° İt mercare satmak, ticaret etmek +ent°

merkep

Ar markab مركب z [#rkb mafˁal iz/m.] (ata ve arabaya) binme, binek Ar rakaba رَكَبَ z(ata ve arabaya) bindi (≈ Akad markabtu binek, araba Akad rakābu binmek )

merkez

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
merkezi vü menzili dergāh olur [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
bir χandaḳ-ı ˁamık χarḳ itmişlerdür ki nihāyeti merkez-i χāk (...) idı [derin bir hendek kazmışlardır ki, sonu toprağın merkezi idi] merkeziyet "[Fr centralisation karşılığı]" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1891]
Centralisation [Fr.] = merkeziyyet usulü benmerkezci "[Fr égocentrique karşılığı]" [ Cumhuriyet - gazete, 1983]
kendi özyaşamına aşırı önem veren bir hayli 'benmerkezci' bencil filmler yapmış değil miydi?

Ar markaz مَرْكَز z [#rkz mafˁal iz/m.] dairenin merkezi, orta nokta Ar rakaza رَكَزَ zdirek dikti, mızrak sapladı

Not: Anlam bağı için karş. EYun kéntron "merkez" < kéntein "saplama, dikme".

Benzer sözcükler: alışveriş merkezi, benmerkezci, merkezi, merkeziyet

Bu maddeye gönderenler: ademimerkeziyet, temerküz


23.09.2017
Merkür

Fr Mercure 1. bir gezegen, Utarit, 2. simya terminolojisinde civa Lat Mercurius eski Roma'da çarşı tanrısı, bir gezegen ≈ Lat mercatus belli aralarla kurulan çarşı, panayır

mermer

(≈ Ar/Fa marmar مرمر zmermer ) Yun mármaron μάρμαρον za.a. << EYun mármaros μάρμαρος zparıldayan taş, a.a. EYun marmaírō μαρμαίρω zparlamak, parıldamak

mermi

Ar marmī مرمى z [#rmy mafˁūl mef.] atılan, fırlatılan Ar ramā رمى zattı, fırlattı

merserize

Fr mercerisé [pp.] soda ile işlenerek parlatılmış yün İng mercerise yünü soda ile parlatmak öz John Mercer İngiliz boya sanayicisi (19. yy) +ise-

mersi

Fr merci teşekkür sözü << OLat merces, merced- rahmet, bereket ≈ Lat merces, merced- ödül, bedel, ücret