merak

mentol

İng menthol nane yağı § Lat mentha nane Lat oleum yağ

mentor

İng mentor bilge kişi, danışman EYun Méntōr Mέντωρ z«danışman», Homeros destanlarında yaşlı ve bilge kişi HAvr *men-¹ düşünmek, öğüt vermek

menü

Fr menu 1. küçük şey, önemsiz, ayrıntı, 2. ayrıntılı yemek listesi << Lat minutus [pp.] küçük, önemsiz Lat minuere küçültmek +()t°

menzil

Ar manzil منزل z [#nzl mafˁil iz/m.] inecek yer, konak Ar nazala نزل zindi

mera

Ar marˁā مرعا z [#rˁy mafˁal iz/m.] davar otlatılan yer Ar raˁā رَعَا zbaktı, gözetti, davar güttü

merak

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
meraḳḳ pl. merāḳḳ: Tenuior molliorque pars ventris, auris pars mollior [karnın ve kulağın yumuşak kısmı]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
merāḳ: Dalak, sevda, bazan manya ve cünūn manasına. Halen istifsa, ibtila, teessür. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
merāḳ: (...) 2. Bir şeyi anlamak ve öğrenmek arzu ve gayreti, Fr. curiosité

~? Ar maraḳḳ مرقّ/مراقّ z [#rḳḳ mafˁal msd.] karnın veya kulağın duyarlı kısmı, dalak Ar raḳḳa رقّ zinceldi, acıdı

 rikkat

Not: 17. yy sonuna dek Türkçede nadiren rastlanan sözcük daha sonra radikal anlam değişikliğine uğramış, ya da Ar riḳḳat/raḳîḳ sözcüğünden yeni türetilmiştir.

Benzer sözcükler: meraklanmak, meraklı


24.04.2015
meram

Ar marām مرام z [#rwm mafˁal msd.] dilek, istek, arzu Ar rāma رام zdiledi, arzuladı

merasim

Ar marāsim مراسم z [#rsm mafāˁil çoğ.] formaliteler, törenler Ar rasm رَسَمَ z [t.]

meratip

Ar marātib مراتب z [#rtb mafāˁil çoğ.] mertebeler, basamaklar Ar martaba(t) مرتبة z [t.]

merbut

Ar marbūṭ مربوط z [#rbṭ mafˁūl mef.] bağlı, raptedilmiş Ar rabaṭa ربط zbağladı, iliştirdi

mercan

Ar marcān مرجان z [#mrc] bir deniz yaratığı, bundan elde edilen ziynet maddesi ≈ Aram margalīthā/marganīthā מַר֯גַלִיתָא/ מַר֯גַלנִי zinci ≈ EYun margaritēs μαργαρίτης zinci