mehil

meğer

Farsça magar مگر z "değil ise, olmaya ki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ma agar مه أگر z deyiminden türetilmiştir.

mehabet

Arapça hyb kökünden gelen mahāba(t) مهابة z "korkunçluk, heybet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāba هَابَ z "korktu" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

mehaz

Arapça aχḏ kökünden gelen maˀχaḏ مأخذ z "bir şeyin alındığı yer, kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı, ahzetti" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mehdi

Arapça hdy kökünden gelen mahdi مَهْدٕ z "1. yol gösterilmiş olan, doğru yola giden, 2. İslam inancında kıyametten önce gelecek olan önder" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هَدَا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mehel

Arapça ḥll kökünden gelen maḥall "yer" sözcüğünden alıntıdır.

mehil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[Maz, 1380]
eger baŋa mehl virürseŋ

Köken

Arapça mhl kökünden gelen mahl مَهْل z "erteleme, mühlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mahala مَهَلَ z "erteledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Bu maddeye gönderenler

mühlet


25.08.2015
mehtap

Farsça māhtāb veya mahtāb ماهتاب/مهتاب z "ay ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça māh veya mah ماه/مه z "ay" ve Farsça tāb تاب z "kızma, ışık" sözcüklerinin bileşiğidir.

mehter

Farsça mihtar مهتر z "en büyük, üstün, rical, ekâbir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça mih veya mēh مه/ميه z "büyük" sözcüğünün kıyas halidir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen magh- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méǵh₂s (*méǵas) biçiminden evrilmiştir.

mekân

Arapça kwn kökünden gelen makān مكان z "varoluş, var olunan yer, konum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāna كون z "var idi" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mekanik

Fransızca mécanique "makinesel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mēχanikós μηχανικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanē μηχανή z sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

mekanizma

Fransızca mécanisme "makina işleyişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *mēχanismós μηχανισμός z biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanízō "aygıt kurmak" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.