mehel

megaron

Eski Yunanca mégaron μέγαρον z "saray, bir tür törensel zindan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice ˁwr kökünden gelen məˁārā מְעָרָה z "mağara" sözcüğü ile eş kökenlidir.

meğer

Farsça magar مگر z "değil ise, olmaya ki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ma agar مه أگر z deyiminden türetilmiştir.

mehabet

Arapça hyb kökünden gelen mahāba(t) مهابة z "korkunçluk, heybet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāba هَابَ z "korktu" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

mehaz

Arapça aχḏ kökünden gelen maˀχaḏ مأخذ z "bir şeyin alındığı yer, kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı, ahzetti" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mehdi

Arapça hdy kökünden gelen mahdi مَهْدٕ z "1. yol gösterilmiş olan, doğru yola giden, 2. İslam inancında kıyametten önce gelecek olan önder" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هَدَا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mehel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
maχál & mechél: sta bene ... merito [uygun, yerinde, reva] [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
maḥalli merhamet ve müstehaḳḳı ˁafwü maġfiret olmaz

Köken

Arapça ḥll kökünden gelen maḥall "yer" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için mahal maddesine bakınız.

Ek açıklama

mahal sözcüğünün ses ve kısmen anlam değişikliğine uğramış varyantıdır.


15.11.2019
mehil

Arapça mhl kökünden gelen mahl مَهْل z "erteleme, mühlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mahala مَهَلَ z "erteledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

mehtap

Farsça māhtāb veya mahtāb ماهتاب/مهتاب z "ay ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça māh veya mah ماه/مه z "ay" ve Farsça tāb تاب z "kızma, ışık" sözcüklerinin bileşiğidir.

mehter

Farsça mihtar مهتر z "en büyük, üstün, rical, ekâbir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça mih veya mēh مه/ميه z "büyük" sözcüğünün kıyas halidir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen magh- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méǵh₂s (*méǵas) biçiminden evrilmiştir.

mekân

Arapça kwn kökünden gelen makān مكان z "varoluş, var olunan yer, konum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāna كون z "var idi" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mekanik

Fransızca mécanique "makinesel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mēχanikós μηχανικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanē μηχανή z sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.