meczup

mecmua

Ar macmūˁa(t) مجموعة z [#cmˁ mafˁūla(t) mef. fem.] derlenmiş şey, derleme Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

mecnun

Ar macnūn مجنون z [#cnn mafˁūl mef.] deli, cinlere uğramış Ar canna جَنَّ zörttü, kapattı, kararttı

mecra

Ar macrā مجرَى z [#cry mafˁal iz/m.] akış, akıntı; akım yeri, akarsu yatağı Ar carā جَرَا zaktı

mecruh

Ar macrūḥ مجروح z [#crḥ mafˁūl mef.] yaralı Ar caraḥa جَرَحَ zyaraladı

mecusi

Ar macūsī مجوسى z [nsb.] Zerdüşt dinine ait Aram məgūşī מגושי zZerdüşt rahibi EFa maguş muhterem kimse, din büyüğü, rahip HAvr *megʰ- gücü olmak, muktedir olmak

meczup

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
çünki meczūb oldı u buldı fenā / kalmadı sencileyin cān u tenā [meczub olup yokluk alemine daldı, senin gibi cana ve bedene bağlı kalmadı] [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ne χoşdur ḥāli şol mecẕūb-i ˁışḳuŋ [aşk meczubunun]

Ar macḏūb مجذوب z [#cḏb mafˁūl mef.] 1. cezb edilen, çekilen, 2. cezbeye kapılmış, deli Ar caḏaba جَذَبَ zçekti

 cezb


23.09.2017
meç1

Bul meç меч zkılıç

meç2

Fr mèche fitil, saç tutamı << OLat micca lamba fitili

meçhul

Ar machūl مجهول z [#chl mafˁūl mef.] bilinmeyen Ar cahala جَهَلَ zbilmedi

medar

Ar madār مَدار z [#dwr mafˁal msd.] 1. döngü, yörünge, 2. etrafında dönülen şey, eksen, 3. dönülen yer, göz çukuru Ar dāra دَارَ zdöndü

meddah

Ar maddāḥ مدّاح z [#mdh faˁˁāl mesl.] medhedici, övgü düzen Ar madaḥa مَدَح zövdü