mecusi

mecmu

Arapça cmˁ kökünden gelen macmūˁ مجموع z "toplanmış, toplu, topu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mecmua

Arapça cmˁ kökünden gelen macmūˁa(t) مجموعة z "derlenmiş şey, derleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin mafˁūla(t) vezninde edilgen fiil sıfatı dişilidir.

mecnun

Arapça cnn kökünden gelen macnūn مجنون z "deli, cinlere uğramış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جَنَّ z "örttü, kapattı, kararttı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mecra

Arapça cry kökünden gelen macrā مجرَى z "akış, akıntı; akım yeri, akarsu yatağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carā جَرَا z "aktı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mecruh

Arapça crḥ kökünden gelen macrūḥ مجروح z "yaralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mecusi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
takı yokdur mecūsi öze évi içinde

Köken

Arapça macūsī مجوسى z "Zerdüşt dinine ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice məgūşī מגושי z "Zerdüşt rahibi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça maguş "muhterem kimse, din büyüğü, rahip" sözcüğünden ekiyle türetilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *megʰ- "gücü olmak, muktedir olmak" kökünden türetilmiştir.


03.10.2017
meczup

Arapça cḏb kökünden gelen macḏūb مجذوب z "1. cezb edilen, çekilen, 2. cezbeye kapılmış, deli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caḏaba جَذَبَ z "çekti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meç1

Bulgarca meç меч z "kılıç" sözcüğünden alıntıdır.

meç2

Fransızca mèche "fitil, saç tutamı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince micca "lamba fitili" sözcüğünden evrilmiştir.

meçhul

Arapça chl kökünden gelen machūl مجهول z "bilinmeyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahala جَهَلَ z "bilmedi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

medar

Arapça dwr kökünden gelen madār مَدار z "1. döngü, yörünge, 2. etrafında dönülen şey, eksen, 3. dönülen yer, göz çukuru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دَارَ z "döndü" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.