mecruh

meclis

Ar maclis مَجْلِس z [#cls mafˁil iz/m.] oturum veya oturacak yer, sohbet toplantısı Ar calasa جَلَسَ zoturdu

mecmu

Ar macmūˁ مجموع z [#cmˁ mafˁūl mef.] toplanmış, toplu, topu Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

mecmua

Ar macmūˁa(t) مجموعة z [#cmˁ mafˁūla(t) mef. fem.] derlenmiş şey, derleme Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

mecnun

Ar macnūn مجنون z [#cnn mafˁūl mef.] deli, cinlere uğramış Ar canna جَنَّ zörttü, kapattı, kararttı

mecra

Ar macrā مجرَى z [#cry mafˁal iz/m.] akış, akıntı; akım yeri, akarsu yatağı Ar carā جَرَا zaktı

mecruh

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
otuz erde yégirmi ékisi helāk boldı, ˁAbbās mecruh boldı.

Ar macrūḥ مجروح z [#crḥ mafˁūl mef.] yaralı Ar caraḥa جَرَحَ zyaraladı

 cerh


22.08.2017
mecusi

Ar macūsī مجوسى z [nsb.] Zerdüşt dinine ait Aram məgūşī מגושי zZerdüşt rahibi EFa maguş muhterem kimse, din büyüğü, rahip HAvr *megʰ- gücü olmak, muktedir olmak

meczup

Ar macḏūb مجذوب z [#cḏb mafˁūl mef.] 1. cezb edilen, çekilen, 2. cezbeye kapılmış, deli Ar caḏaba جَذَبَ zçekti

meç1

Bul meç меч zkılıç

meç2

Fr mèche fitil, saç tutamı << OLat micca lamba fitili

meçhul

Ar machūl مجهول z [#chl mafˁūl mef.] bilinmeyen Ar cahala جَهَلَ zbilmedi