mecmua

meccanen

Ar maccānan مجّاناً z [zrf.] bedava olarak Ar maccān مجّان z [#mcn] bedava, karşılıksız +an Aram mggānā מגנא za.a. ≈ Akad magānnu a.a.

mecelle

Ar macalla(t) مجلّة z [#cll mr.] rulo şeklinde kitap, volüm, her türlü kitap Aram məgīllāth מְגִילָּת za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 729.)Aram gallā גַּלָּא zyığın, yığılma, üst üste binme

mecidiye

öz (ˁAbd) el-mecīd Osmanlı padişahı (h. 1839-1861) +īya(t)1 Ar macīd مجيد z [#mcd faˁīl sf.] yüce, şanlı, övülen Ar macada مجد zşanlı idi, yüceldi

meclis

Ar maclis مَجْلِس z [#cls mafˁil iz/m.] oturum veya oturacak yer, sohbet toplantısı Ar calasa جَلَسَ zoturdu

mecmu

Ar macmūˁ مجموع z [#cmˁ mafˁūl mef.] toplanmış, toplu, topu Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

mecmua

"derleme" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ḥaḳ taˁālā χalḳın tenini [bedenini] bir mecmuˁa gibi düzüptürür (..) türlü türlü nesneleri bir bir getürdi ādemin teninde cemˁ eyledi. "... koleksiyon, dergi" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mecmūˁa: (...) onun güzel bir mecmūˁa-i nebātātı vardır. Fr. collection. (...) 4. ˁulūm ve fünūn ve edebiyata müteallik mebāhisi cāmiˁ olarak neşr olunan risāle-i mevkūte.

Ar macmūˁa(t) مجموعة z [#cmˁ mafˁūla(t) mef. fem.] derlenmiş şey, derleme Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

 mecmu

Not: Klasik Osmanlıcada "şiir derlemesi" anlamında kullanılan sözcük, 19. yy sonlarına doğru Fr magasine "dergi" ve collection "koleksiyon" anlamlarını üstlenmiştir.


22.05.2015
mecnun

Ar macnūn مجنون z [#cnn mafˁūl mef.] deli, cinlere uğramış Ar canna جَنَّ zörttü, kapattı, kararttı

mecra

Ar macrā مجرَى z [#cry mafˁal iz/m.] akış, akıntı; akım yeri, akarsu yatağı Ar carā جَرَا zaktı

mecruh

Ar macrūḥ مجروح z [#crḥ mafˁūl mef.] yaralı Ar caraḥa جَرَحَ zyaraladı

mecusi

Ar macūsī مجوسى z [nsb.] Zerdüşt dinine ait Aram məgūşī מגושי zZerdüşt rahibi EFa maguş muhterem kimse, din büyüğü, rahip HAvr *megʰ- gücü olmak, muktedir olmak

meczup

Ar macḏūb مجذوب z [#cḏb mafˁūl mef.] 1. cezb edilen, çekilen, 2. cezbeye kapılmış, deli Ar caḏaba جَذَبَ zçekti