meşkûk

meşihat

Arapça şyχ kökünden gelen maşīχa(t) مشيخة z "yaşlılar, şeyhler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şayχ شيخ z sözcüğünün mafˁīla(t) vezninde çoğuludur.

meşime

Arapça şym kökünden gelen maşīma(t) مشيمة z "cenini saran torba, plasenta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāma شَامَ z "korudu, sakladı" fiilinin mafˁila(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

meşin

Farsça mēşīn ميشين z "koyun derisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça mēş ميش z "koyun, koç" sözcüğünden +īn ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen meşá, miş- मेष z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

meşk1

Arapça mşḳ kökünden gelen maşḳ مشق z "1. ayrık yazı ile yazma, 2. yazı temrini, egzersiz" sözcüğünden alıntıdır.

meşk2

Farsça maşk مشك z "deriden yapılmış tulum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Süryanice maşkā ܡܫܟܐ z "deri" sözcüğü ile eş kökenlidir.

meşkûk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ismi maḥkūk ve vücūd ü ˁademi meşkūk oldı [adı çizildi ve varlığı ile yokluğu bilinmez oldu]

Köken

Arapça şkk kökünden gelen maşkūk "şüpheli, kuşkulu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakka شكّ z "kuşkulandı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için şek maddesine bakınız.


08.09.2014
meşrep

Arapça şrb kökünden gelen maşrab مَشْرَب z "1. içme, 2. içme yeri, çeşme başı, 3. [mec.] bir görüş veya eğilimde olanların toplandığı yer, 4. eğilim, mezhep, fikir akımı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şurb شَرَبَ z "içme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

meşru

Arapça şrˁ kökünden gelen maşrūˁ مشروع z "hukuka uygun, şeriate uygun, caiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraˁa شَرَعَ z "yasadı, düzenledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meşrubat

Arapça şrb kökünden gelen maşrūbāt مشروبات z "içilen şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maşrūba(t) مشروبة z "içilen şey" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin mafˁūl vezninde tekilidir.

meşruhat

Arapça şrḥ kökünden gelen maşrūḥāt مشروحات z "açıklanan şeyler, açıklamalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maşrūḥa(t) مشروح z "açıklanan şey" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça şaraḥa شرح z "açtı, şerhetti" fiilinin mafˁūl vezninde tekilidir.

meşrut

Arapça şrṭ kökünden gelen maşrūṭ مشروط z "koşula bağlanmış, şartlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraṭa شرط z "şart koştu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.