meç2

mecra

Arapça cry kökünden gelen macrā مجرَى z "akış, akıntı; akım yeri, akarsu yatağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carā جَرَا z "aktı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mecruh

Arapça crḥ kökünden gelen macrūḥ مجروح z "yaralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mecusi

Arapça macūsī مجوسى z "Zerdüşt dinine ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice məgūşī מגושי z "Zerdüşt rahibi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça maguş "muhterem kimse, din büyüğü, rahip" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *megʰ- "gücü olmak, muktedir olmak" kökünden türetilmiştir.

meczup

Arapça cḏb kökünden gelen macḏūb مجذوب z "1. cezb edilen, çekilen, 2. cezbeye kapılmış, deli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caḏaba جَذَبَ z "çekti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meç1

Bulgarca meç меч z "kılıç" sözcüğünden alıntıdır.

meç2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
meç: Lüle, saç lülesi.

Köken

Fransızca mèche "fitil, saç tutamı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince micca "lamba fitili" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Doğrusu meş olmalıdır.


25.08.2017
meçhul

Arapça chl kökünden gelen machūl مجهول z "bilinmeyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahala جَهَلَ z "bilmedi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

medar

Arapça dwr kökünden gelen madār مَدار z "1. döngü, yörünge, 2. etrafında dönülen şey, eksen, 3. dönülen yer, göz çukuru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دَارَ z "döndü" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

meddah

Arapça mdh kökünden gelen maddāḥ مدّاح z "medhedici, övgü düzen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madaḥa مَدَح z "övdü" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

medeni

Arapça mdn kökünden gelen madanī مدنى z "kentli, özellikle Medine'li" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madīna(t) مدينة z "kent, devlet" sözcüğünün nisbet halidir.

medeniyet

Arapça madanī مدنى z "şehirli" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.