meç1

mecnun

Ar macnūn مجنون z [#cnn mafˁūl mef.] deli, cinlere uğramış Ar canna جَنَّ zörttü, kapattı, kararttı

mecra

Ar macrā مجرَى z [#cry mafˁal iz/m.] akış, akıntı; akım yeri, akarsu yatağı Ar carā جَرَا zaktı

mecruh

Ar macrūḥ مجروح z [#crḥ mafˁūl mef.] yaralı Ar caraḥa جَرَحَ zyaraladı

mecusi

Ar macūsī مجوسى z [nsb.] Zerdüşt dinine ait Aram məgūşī מגושי zZerdüşt rahibi EFa maguş muhterem kimse, din büyüğü, rahip HAvr *megʰ- gücü olmak, muktedir olmak

meczup

Ar macḏūb مجذوب z [#cḏb mafˁūl mef.] 1. cezb edilen, çekilen, 2. cezbeye kapılmış, deli Ar caḏaba جَذَبَ zçekti

meç1

[ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
üç yüz nefer mıḳdārı tüfenglü ve meclü ve χarbelü melāˁin [ Meninski, Thesaurus, 1680]
meç: Gladius latior [enli kılıç]

Bul meç меч zkılıç

Not: Karş. Sırp mač, Rus меч, Çek meč, Pol miecz (a.a.). Derksen sf. 305.


23.12.2014
meç2

Fr mèche fitil, saç tutamı << OLat micca lamba fitili

meçhul

Ar machūl مجهول z [#chl mafˁūl mef.] bilinmeyen Ar cahala جَهَلَ zbilmedi

medar

Ar madār مَدار z [#dwr mafˁal msd.] 1. döngü, yörünge, 2. etrafında dönülen şey, eksen, 3. dönülen yer, göz çukuru Ar dāra دَارَ zdöndü

meddah

Ar maddāḥ مدّاح z [#mdh faˁˁāl mesl.] medhedici, övgü düzen Ar madaḥa مَدَح zövdü

medeni

Ar madanī مدنى z [#mdn nsb.] kentli, özellikle Medine'li Ar madīna(t) مدينة zkent, devlet