mazruf

mazlum

Ar maẓlūm مظلوم z [#ẓlm mafˁūl mef.] zulmedilen, zulme uğrayan Ar ẓalama ظلم zzulmetti

mazmun

Ar maḍmūn مضمون z [#ḍmn mafˁūl mef.] anlam, kasıt, sözün anlattığı şey Ar ḍamana kast etti, üstlendi

maznun

Ar maẓnūn مظنون z [#ẓnn mafˁūl mef.] sanılan, kuşkulanılan Ar ẓanna ظنّ zzannetti

mazoşizm

Fr masochisme acıdan haz alma eğilimi öz Leopold von Sacher-Masoch Avusturyalı romancı (ö. 1895) +ism°

mazot

Fr mazout bir petol ürünü Rus mazut a.a. Rus mazutina yağ lekesi Rus mazat' yağlamak

mazruf

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mazrūf: Contentus, locatus.

Ar maẓrūf مظروف z [#ẓrf mafˁūl mef.] dış yüzün veya kabuğun içinde olan, içerik Ar ẓarf ظرف zdış yüz

 zarf


09.12.2014
mazul

Ar maˁzūl معزول z [#ˁzl mafˁūl mef.] azledilmiş, görevden alınmış Ar ˁazala عَزَلَ zayırdı, uzaklaştırdı

mazur

Ar maˁḏūr معذور z [#ˁḏr mafˁūl mef.] bağışlanan, affedilen Ar ˁaḏara عذر zbağışladı

mazurka

Fr mazurka Polonya kökenli bir dans Pol mazurka Mazurya'lı, a.a. öz Mazury Kuzeydoğu Polonya'da bir bölge

MDF

İng MDF [abb.] İng medium density fiberboard orta yoğunluklu elyaf levha

me

onom koyun sesi